BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Jarosław
Tytuł
Nadzór i kontrola nad bankami komercyjnymi w Polsce : rozwiązania systemowe
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 21, s. 53-76, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór, Nadzór właścicielski, Banki komercyjne, Kontrola wewnętrzna, Bankowość, Audyt
Supervision, Shareholders supervision, Commercial banks, Internal control, Banking, Audit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie i ocena systemu państwowego nadzoru nad bankami, nadzoru właścicielskiego oraz bankowych systemów kontroli wewnętrznej. Te trzy elementy tworzą model nadzoru i kontroli nad bankami komercyjnymi w Polsce. (fragment tekstu)

The article entitled Supervision and control of the activity of banks presents issues referring to both state and owner's model of supervision, and also internal control system in banks. The main purpose of the study is to outline system solutions in the field of the supervision and control dominating in Polish commercial banks. In the thesis the model characterising in detail of the supervision and control in Polish banking is described as well as there is an estimation of the system considering its complexity, coherence and effectiveness. The publication is based on the regulations as well as extensive literature of supervision and related topics. The characterised facts justify the statement that the Polish bank sector put modem solutions into practice in the field of the bank supervision and of the internal control system in banks. The defying evolution of the economic system will certainly force changes in due time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość. Podręcznik akademicki, [2002], red. nauk. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.
 2. Czerwiński, K., Grocholski, H., [2003], Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin.
 3. Gliniecka, J., [2004], System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
 4. Gruszecki, T., [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. INTOSAI. Standardy kontroli, [2000], Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 6. Kawulski, A., [2000], 25 podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego, Bank i Kredyt, nr 3.
 7. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, [1998] Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych, Bazylea.
 8. Kuc, B. R., [2002], Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 9. Leśnik, I., [2003], Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Marcinkowska, M., [2003], Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. McNamee, D., [2004], Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, [1999], red. nauk. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Paczuła, Cz.[1998], Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa.
 14. Przybyłowski, M., [2003], Reforma corporate governance w USA, www.pfcg.org.pl.
 15. Rekomendacja H dotycząca kontroli wewnętrznej w banku, [2002], Tekst zaktualizowany, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. nr 149, poz. 1673).
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz.U. nr 152, poz. 1727).
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego (Dz.U. nr 152, poz. 1728).
 19. Saunders, E. J., [1996], Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 20. Saunders, E. J., [2003], Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Polonijnej "EDUKATOR", Częstochowa.
 21. Słownik Łacińsko-Polski, [1979], według H. Mengego i H. Kopii, oprać. K. Kumaniecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 22. Stępniewski, J., [2001], Audyt i diagnostyka firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Wierzbicki, K., [2000], Praktyczny poradnik kontrolera, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM, Warszawa.
 24. Uchwała nr 4/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie wykonywania nadzoru bankowego (Dz.Urz. NBP nr 6, poz. 10).
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 140, poz. 938).
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (teks jednolity Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665).
 27. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu