BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blukacz Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Forfaiting metodą finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Forfaiting as A Method of Financing Investments of Local Self-Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 19-31
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse, Forfaiting
Local government, Finance, Forfaiting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wyniku przełomowych przemian jakie dokonały się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła decentralizacja związana z przeniesieniem części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli i reaktywacja samorządu terytorialnego. Na skutek przeniesienia zadań i uprawnień do podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania, ze szczebli wyższych do administracyjnych struktur regionalnych, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały w ramach obowiązującego prawa samodzielność inwestycyjną.(abstrakt oryginalny)

The article presents different methods of financing investments of local self-government units and indicates forfaiting as one of available possibilities. Moreover, it elaborates on principles and types of forfaiting, as well as on selected aspects of taxa-tion of forfaiting agreements. In relation to recently amended provisions regulating local self-government units, controversies in including forfaiting debts in debt ratios were commented. Conclusion is devoted for assessment of forfaiting as an alternative method of financing investments of local self-government units.original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - problematyka prawna, Zakamycze, 1998 r., s. 29; zob. też I. Lipowicz, Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, ST 1991 nr 11-12, s. 82 i nast., gdzie prezentowany jest krytyczny pogląd o niewystarczającym wyposażeniu gmin w środki konieczne do realizacji nałożonych na nie zadań.
 2. G. Główka, Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, nr 80, Szkoła Główna Handlowa 2010, s. 83.
 3. I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger SA 1998, s. 211-245.
 4. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, (DzU nr 16, poz. 93).
 5. I. Korczyński, Opodatkowanie umowy forfaitingu, ODDK Gdańsk 2003, s. 79-80.
 6. I. Korczyński, Opodatkowanie... op.cit., s. 85 - por. wyrok NSA z dnia 08.06.1994 r., sygn SA/Ka 1842/93 niepubl.
 7. B. Gładysz, A. Polewczak, Forfaiting jako sposób finansowania samorządów, Gospodarka i Finanse, 07.02.2011.
 8. banki.wp.pl/forfaiting w polsce/miesięcznik finansowy bank.
 9. Rozporządzenie ministra Finansów z 30 marca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, (DzU nr 57, poz. 366).
 10. Do 31.12.2013 r. obowiązują wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (DzU nr 249, poz. 2104 ost. zm., DzU 2009, nr 157, poz. 1241) czyli łączna kwota długu JST nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów jednostki w danym roku budżetowym, oraz łączna kwota spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji nie może przewyższać 15% planowanych na dany rok dochodów.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, (DzU nr 57, poz. 366).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. o szczegółowym sposobie klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, (DzU nr 252, poz. 1692).
 14. Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich. W roku 2011 skupiała 298 polskich miast. Związek wspiera działania miast i gmin polskich, które zwracają się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów aktów prawnych. Związek wnioskuje do prezydenta o niepodpisywanie ustaw niekorzystnych dla samorządów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu