BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Agnieszka (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Corporate Social Responsibility in Cooperation With Ngos.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 289-301, rys.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Organizacja
Enterprises, Enterprise responsibility, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono koncepcji CSR, a w szczególności skupiono się na inicjatywach skierowanych do społeczności lokalnej. W pierwszej części przedstawiono motywy społecznej odpowiedzialności biznesu. Następnie przytoczono wyniki badań, dotyczących współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi. Rozważania zamyka zaprezentowanie wybranych inicjatyw w ramach koncepcji CSR, które obejmowały partnerstwo przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim.(abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to Corporate Social Responsibility, particularly in reference to initiatives intended for local community. The first part of paper encompasses motivations for taking action concerning sustainability issues. The following part of the paper provides research outcome concerning Business - NGOs partnerships. Finally, a few examples of CSR activities referring to business and non-governmental organizations partnerships in Podkarpackie Province are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jak wdrożyć społeczną odpowiedzialność biznesu w firmie, red. I. Paprotna, Katowice 2011,www.zzkontra.pl/files/Podrecznik%20SOB%202.doc, s. 3.
 2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF, s. 7.
 3. R. Rabiański, Biznes odpowiedzialny społecznie, http://www.ciam.fii.org.pl/wp-content/uploads/2011/01/Podrecznik-CSR.pdf, s. 7.
 4. ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en.
 5. Polski CSR przebadany, http://csr.pl/article/137/.
 6. T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Centrum CSR.PL, Det Norse Veritas, Warszawa 2009, s. 17.
 7. T. Żyro, Wstęp do politologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 182.
 8. R. Gębarowski, Problemy i dylematy rynku i marketingu w organizacjach pozarządowych,w: Aktualne problemy marketingu w Polsce, red. A. Wiśniewski, E. Hościełowicz, Zeszyty Naukowe,seria I nr 4, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2000.
 9. CSR społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Wyd. Ministerstwo Gospodarki,http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf, s. 2.
 10. Badanie The Nielsen Global Survey of Corporate Citizenship dotyczyło obywatelskiego zaangażowania przedsiębiorstw (Global Corporate Citizenship Survey). Zakres podmiotowy obejmował ponad 28 000 internetowych respondentów z 56 krajów w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Zakres czasowy badania to 31.08.-16.09.2011 r.
 11. Społecznie świadomy konsument, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spolecznie-swiadomy-konsument,5677.html.
 12. Nielsen Identifies Attributes of the Global, Socially-Conscious Consumer, http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-identifies-attributes-of-the-global--socially-conscious-.html;Odpowiedzialna konsumpcja, http://www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/csr-a-konsument.
 13. A Nielsen Report The Global, Socially-Conscious Consumer March 2012, http://ebook browse.com/nielsen-global-social-responsibility-report-march-2012-pdf-d352097389, s. 4.
 14. K. Schmidt, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw rozwijających się - więcej niż tylko związek celów? Analiza partnerstw między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami,http://www.pozytek.gov.pl/Oblicza,ekonomii,spolecznej,758.html.
 15. CSR w Polsce menedżerowie/menedżerki 500 lider/liderka CSR, Wyd. GoodBrand & Company Polska, Warszawa 2010, s. 20.
 16. New Era of Sustainability (UN Global Compact Accenture CEO Study 2010), badaniem objęto 766 prezesów firm członkowskich UN Global Comopact na świecie.
 17. Rośnie znaczenie CSR w strategiach firm, Kompendium CSR, "Gazeta Prawna" 2010, dodatek tematyczny, grudzień, nr 5, s. 2.
 18. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 143-146.
 19. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 48.
 20. CSR w Polsce menedżerowie/menedżerki 500 lider/liderka CSR..., s. 19.
 21. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport, Warszawa 2011, http://www.badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf, s. 4.
 22. A. Niewiadomska, Znaczenie sektora non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych,w: Funkcjonowanie instytucji non profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, red.M. Fic, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, s. 61.
 23. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu..., s. 10.
 24. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..., s. 146-147.
 25. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań, red. H. Palska, Warszawa 2008, s. 9,11.
 26. Fundacje korporacyjne w Polsce, Raport z badania 2012, Wyd. Forum Darczyńców,http://www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf,s. 15.
 27. Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty, Wyniki badania 2012, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/prezentacja_najwazniejszych_wynikow_badania_fundacji_korporacyjnych_w_polsce_2012.pdf, s. 3, 5.
 28. CSR w Polsce menedżerowie/menedżerki 500 lider/liderka CSR..., s. 18.
 29. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu..., s. 104, 192.
 30. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2005, http://badania.ngo.pl /x/133093.
 31. J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 118.
 32. Badania własne przeprowadzono w organizacjach pozarządowych. Zakres przestrzenny badań obejmował Polskę południowo-wschodnią. Próba badawcza objęła 104 organizacje pozarządowe.Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej w okresie od maja 2007 do kwietnia 2008 roku.
 33. Skłonność do angażowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art174.html.
 34. K. Schmidt, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw rozwijających się - więcej niż tylko związek celów? Analiza partnerstw między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami,http://www.pozytek.gov.pl/Oblicza,ekonomii,spolecznej,758.html.
 35. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie..., s. 7.
 36. Inauguracja powstania Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza,http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/art249,inauguracja-powstania-fundacji-wspierania-edukacjiprzy-stowarzyszeniu-dolina-lotnicza.html.
 37. PZL Mielec inwestuje w przyszłość branży lotniczej, http://www.pzlmielec.pl/publicrelations/aktualnosci/art,68,pzl-mielec-inwestuje-w-przyszlosc-branzy-lotniczej.html.
 38. 200 tysięcy zł dla Fundacji Wspierania Edukacji, http://www.wskrz.com/aktualnosci/art,123,200-tysiecy-zl-dla-fundacji-wspierania-edukacji.html.
 39. http://www.dolinalotnicza.pl/en/1/1/ (9.03.2013).
 40. Zelmer dba o prawidłowy rozwój twojego dziecka, http://www.zelmer.pl/biuro_prasowe/aktualnosci/art42,zelmer-dba-o-prawidlowy-rozwoj-twojego-dziecka.html.
 41. http://www.rodzicpoludzku.pl/ (9.03.2013).
 42. Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie karpackim, Raport 2007, Wyd. Fundacja Karpacka-Polska, 2007, www.fundacja karpacka.org/publikacja-pobierz-4.html, s. 20.
 43. Fundacja ECHO, http://www.naftamed.pl/echo.php# (9.03.2013).
 44. Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie karpackim, Raport 2007..., s. 18-19.
 45. http://www.tap-art.pl/pl/363/.
 46. http://fundacja.talens.pl (9.03.2013).
 47. B. Binczewski, Facebook: charytatywnie, społecznie i... strategicznie, "Marketing w Praktyce"2012, nr 2.
 48. Marketing społeczny dla NGO. Jak skutecznie budować relacje z biznesem i tworzyć kampanie społeczne, Wyd. ARFP, Warszawa 2006, http://centrumklucz.pl/wp-content/uploads/Marketing-spoleczny-dla-ngo.pdf, s.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu