BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kompetencje i kwalifikacje kadry sektora publicznego, jako podstawowy wyznacznik wzrostu efektywności realizowanych zadań
The Competence And Qualifications Of The Public Sector As The Primary Determinant Of Growth Performance Of The Tasks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 67-81, rys.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Efektywność
Public sector, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internacjonalizacja i globalizacja coraz częściej wymuszają na jednostkach sektora publicznego wprowadzenie jednolitych wytycznych w zakresie kompetencji i kwalifikacji kadr. Internacjonalizacja i globalizacja stanowią zatem istotną przesłankę w profesjonalnym rozwoju kompetencji kadry urzędniczej. Wpływa to na sprawność działania poszczególnych urzędów i instytucji. Jednocześnie konieczność zwiększenia efektywności i jakości działania instytucji publicznych podkreślana jest w dokumentach strategicznych kraju. Nowoczesne, sprawnie działające i kompetentne jednostki sektora publicznego powinny charakteryzować się dużą efektywnością (zarządczą i finansową), dostępnością i wysoką jakością obsługi dla obywatela, i otwartością na jego potrzeby. Osiągnięciu tego celu służyć będzie w szczególności zapewnienie stabilizacji personalnej kadr administracji sektora publicznego, podnoszenie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wprowadzenie odpowiednich systemów motywacyjnych. Profesjonalny korpus pracowników sektora publicznego powinien być cechą zarówno administracji rządowej, jak również samorządowej.(abstrakt oryginalny)

Internationalization and globalization are forcing more and more public sector bodies to introduce uniform guidelines for the competence and qualifications, which is an important consideration in the development of professional competence of civil servants. This article aims to identify the strategic factors determining the changes in qualifications and competence of the staff of the public sector resulting from the theoretical solutions and an indication of the direction of changes in solutions for human resources policy, which will result in increased efficiency of tasks. The author discusses the need to make changes in staff qualifications and competence of the public sector. In the order presented factors determining the changes in qualifications and competence of staff, and directional changes that improve the efficiency and effectiveness (management and financial) measures of public sector administration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy NN13063139.
 2. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011 (projekt), s. 27-28; http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/stro ny/ srk_2020.aspx (29.05.12).
 3. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, http://dsc.kprm.gov.pl/prace-nad-projektem-strategii-zarzadzania-zasob ami-ludzkimi-w-sluzbie-cywilnej (29.05.12).
 4. Administracja publiczna na progu XXI w. Wyzwania i oczeki-wania, red. J. Osiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 5. A. Wyroba, A. Leszkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municipium, Warszawa 2007.
 6. Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, 2011.
 7. M. Brockmann, L. Clarke, Ph. Mèhau, Ch. Winch, CompetenceBased Vocational Education and Traning (VET): the Cases of England and France in a European Perspective, "Vocations an Learning" 2008, nr 1, s. 227-244.
 8. D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008, s. 53.
 9. R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 30; F. Klettm, The Design of a Sustainable competency-Based Human Resources Management: A Holistic Approach, "Knowledge Management & E-Learning: An International Journal" 2010, Vol. 2, nr 3; Ł. Sienkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi przez kompetencje. Praktyka a perspektywy rozwoju koncepcji, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 182-183.
 10. Ł. Sienkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi przez kompetencje. Praktyka a perspektywy rozwoju koncepcji, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 182-183; A. Pocztowski, A. Miś, Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 71; G.I. Steward, K.G. Brown, Human Resource Management. Linking Strategy to Practice, John Wiley and Sons, Hoboken NJ, USA 2009, s. 134.
 11. K. Bolesta-Kukułka, Rynek pracy w XXI wieku, http:// www.kariera.procter.pl/przewodnik2_ 10.html (5.06.2012); M. Grabus, J. Zasadzka, Inicjator zmian, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 5, s. 62.
 12. M. Gra-bus, J. Zasadzkiej i posłużyły autorowi do sformułowania postulatów dotyczących pracownika samorządowego. M. Grabus, J. Zasadzka, Inicjator..., s. 62-64; G. Aniszewska, Nie lubię pracy w grupach! "Przegląd Organizacji" 1999, nr 11, s. 18-20.
 13. B. Buzowska, Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników wyzwaniem dla kadry jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 3, s. 70-71;
 14. M. Somers, D. Birnbau, Exploring the relationship between commitment profiles and work attitudes, employee withdrawal, and job performance, "Public Personel Management" 2000, nr 3, s. 354;
 15. J. Smythe, CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 18; M. Juchnowicz, Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, Kontrowersje, Aplikacje, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010, s. 10, 46-47.
 16. B. Buzowska, Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników wyzwaniem dla kadry jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 3, s. 71-72;
 17. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000, s. 126;
 18. H. Kinowska, Wpływ wybranych czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2009, nr 2, s. 69.
 19. K. Kubiak, Menedżer wobec zmian zachodzących we współczesnej organizacji, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 108.
 20. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
 21. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z dnia 30 maja 2012 r. Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zarzadzenie_ szefa_sluzby_cywilnej_w_sprawie_standardow_zarzadzania_zasobami_ludzki mi_w_sluzbie_ cywilnej (20.06.12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu