BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) jako istotny element strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020
Electronic Public Procurement (E-Procurement) as an Important Element of a Strategy Towards Prudent and Balanced Development Conducive to Europe 2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 125-135, tab.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Inwestycje
Public procurement, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instytucje rządowe oraz organizacje sektora publicznego zobligowane są do stosowania procedury, jaką są zamówienia publiczne. Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) opierają się na wykorzystaniu Internetu oraz poczty elektronicznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie e-zamówień jako jednego z istotniej-szych elementów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Zgodnie z priorytetami Strategii Europa 2020 rozwój inteligentny utożsamiany jest z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, a rozwój zrównoważony cechuje się promowaniem gospodarki efektywnej, czyli takiej, która optymalnie wykorzystuje zasoby przyjazne środowisku, przy zachowaniu zasady konkurencji. Uświadomienie ważności e-zamówień ułatwi inteligentny i zrównoważony rozwój Europy. (abstrakt oryginalny)

Electronic public procurement means the use of the Internet and the e-mail. The aim of this article is to present e-procurement as one of the most significant Strategy towards prudent and balanced development conducive to Europe 2020. Raising awareness of the significance of e-procurement will foster prudent and balanced development of Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Croom, A. Brandon-Jones, Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector, "Journal of Purchasing & Supply Management" 2007, No. 13, s. 295.
  2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych.
  3. W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Elektroniczne zamówienia publiczne w  Polsce - ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 9-10.
  4. www.simap.europa.eu (31.05.2012).
  5. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz e-zamówień, Bruksela 2012, s. 7.
  6. Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE, Bruksela 2010, s. 9.
  7. E. Cierlica, e-CERTIS, "Monitor Zamówień Publicznych" 2010, nr 11, s.  10.
  8. Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 11-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu