BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzan Edward (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola klastrów w strategii marketingowej miast i regionów a zaangażowanie władz lokalnych w ich tworzenie i rozwój
The Role of Clusters in the Marketing Strategy of Cities and Regions and the Involvement of Local Authorities in Their Creation and Development.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 27-38
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Strategia marketingowa, Samorząd terytorialny
Regional policy, Marketing strategy, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Naczelnym zadaniem władzy lokalnej jest tworzenie warunków do powstawania i dynamicznego rozwoju innowacyjnych, zdolnych do globalnej konkurencji przedsiębiorstw. Klastry spełniają istotną rolę w aktywizacji życia gospodarczego i wzroście konkurencyjności regionu. Bardzo często tworzenie klastrów jest wynikiem popierania idei klasteringu, co daje władzom lokalnym możliwość skorzystania z odpowiednich funduszy unijnych. Wiele klastrów istnieje jednak tylko formalnie, nie spełniając swej istotnej roli. Przeprowadzone badanie pokazuje, że udział władz regionalnych w tworzeniu klastrów jest dalece niewystarczający. Władze samorządowe tworzą i wspierają głównie klastry o charakterze przedsięwzięć komunalnych, ekologicznych czy edukacyjnych. Typowe klastry przemysłowe są tworzone i rozwijane przez samych przedsiębiorców, choć ich działalność jest formalnie popierana przez władze lokalne i uwzględniana w planach strategicznych regionów.(abstrakt oryginalny)

The chief task of local government is creating conditions for the emergence and dynamic development of innovative, capable of global competition enterprises. Clusters comply with the important role in the activation of economic life and increase the competitiveness of the region. Very often the setting up of clusters is the result of promoting the idea of clustering, what gives local authorities the opportunity to benefit from the relevant EU funds. Many of the clusters there is only formally, while not fulfilling its fundamental role. The survey carried out shows, that the participate of regional authorities in creating clusters, is very inadequate. Local and regional authorities create and support mainly clusters has ventures municipal, environmental and educational. Typical industrial clusters are created and developed by the concerned entrepreneurs. Although their activity is formally supported by local authorities and taken into account in the strategic plans of the regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Chrzan, Klastry - współpraca i konkurowanie, w: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki. Kooperencja, red. E. Chrzan, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s.143-160.
  2. A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Wyd.Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009, s. 26.
  3. M. Jaroszyńska, T. Markowski, Z. Nitkiewicz, T. Wrona, Rozwój lokalny i regionalny,Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997, s. 23.
  4. http://www.proinno-europe.eu/ecpg/newsroom/ecpg-final-recommendations (20.04.2011).
  5. http://www.proinno-europe.eu/project/tactics (20.04.2011).
  6. http://ec.europa.eu/cip/ (20.04.2011).
  7. E. Chrzan, Marketing międzynarodowy realizowany w strukturach klastrowych, w: Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, red. A. Pabian,Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 331-343.
  8. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248.
  9. E. Chrzan, The potential cluster of fruit and vegetable processing in the districts of Kłobuck and Pajęczno, w: Partnerships, clusters and networks in knowledge based economy, red.P. Pachura, R. Lescroart, Wyd. La Haute École "Blaise Pascal", Arlon 2008, s. 68-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu