BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Łukasz
Tytuł
Strategia Lizbońska - konkurencyjność Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych u progu trzeciego tysiąclecia
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 11-23, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Konkurencyjność regionów, Gospodarka światowa, Rozwój gospodarczy, Dominacja rynkowa
Lisbon Strategy, Regions competitiveness, World economy, Economic development, Market domination
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Stany Zjednoczone, obok Unii Europejskiej i Japonii, mają bardzo istotny wpływ na kształtowanie się współczesnej gospodarki światowej. Grupa krajów Triady uzyskuje równocześnie największe korzyści z procesów globalizacji. Kraje te tworzą 49% produktu światowego brutto, 78% światowego eksportu i 97% światowych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Posiadają one największe zasoby kapitału inwestycyjnego - ok. 95%. Są więc potężną siłą gospodarczą i ekonomiczną, która tworzy najnowsze technologie, a przez to ma ogromny wpływ na kreację światowego potencjału gospodarczego. Mimo iż kraje Triady wspólnie w znaczący sposób oddziałują na gospodarkę światową, można zauważyć istniejące pomiędzy nimi dysproporcje w rozwoju gospodarczym i potencjale ekonomicznym. Zjawisko to szczególnie można zaobserwować w obecnym wieku. Konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej od lat stanowi przedmiot badań wielu naukowców, a rywalizacja obu podmiotów w dobie wdrażania tzw. nowej gospodarki, opartej na najwyższych technologiach, jest niezwykle interesująca. Szczególnie ważne wydają się działania podejmowane przez Unię Europejską, mające na celu wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej w rywalizacji z USA, wyrażające się w realizacji głównego celu Strategii Lizbońskiej - stworzenia gospodarki najbardziej konkurencyjnej na świecie. Celem artykułu jest analiza długofalowego planu rozwoju gospodarczego UE, szczególnie w ramach Strategii Lizbońskiej, mającego na celu podniesienie konkurencyjności Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych w trzecim tysiącleciu. W artykule zostanie również przedstawiona próba oceny obecnych efektów Strategii Lizbońskiej dla konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA. (fragment tekstu)

The contemporary world economy is significantly characterized by two economic processes - deepened globalisation and economic integration. Additionally the years of 2000 are characterized by newer technological and information solutions, than in the earlier period. The implementation of new technologies shows greater differences in economic growth between the United States of America and the European Union. This phenomenon can be especially observed nowadays. International competitiveness and mutual competition of the United States of America and the European Union in the age of the implementation of the "new economy", which is based on advanced technologies, is very interesting. The activity of the European Union focuses on increasing international competitiveness towards the United States of America, by fulfilling the main aim of the Lisbon Strategy - creation of the most competitive economy in the world. The aim of the article is to analyse a long-term strategy of economic development of the European Union, especially according to the Lisbon Strategy, having as an aim increasing the competitiveness of the European Union towards the United States of America in the third millennium. In the article the author attempts to assess the current effects of the Lisbon Strategy for the European Union and the United States of America. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baecker R., Marszałek-Kawa J., Modrzyńska J., Globalizacja, integracja, transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003
 2. Baldwin R.E., Francois J.F., Portes R., The Costs and Benefits of Eastern Enlargement: The Impact on the EU and Central Europe, "Economic Policy", 24 April 1997
 3. Baliński P., Stosunki gospodarcze Unia Europejska - Stany Zjednoczone, w: Polityka handlowa UE wobec krajów trzecich, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, Rzeszów, 1999
 4. Baun M.J., A Wider Europe - The Process and Politics of European Union Enlargement, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2000
 5. Bieńkowski W., Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji, w: Transformacja integracja globalizacja, w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2004
 6. Bossak J., Kawecka-Wyrzykowska E., Tomala M., Stany Zjednoczone - EWG - Japonia. Współpraca i rywalizacja, Warszawa 1988
 7. Delivering Lisbon, Reforms for the Enlarged Union, Brussels, 21st January 2004, COM(2004)29
 8. Green Paper on Innovation, Commission of the European Communities, Brussels 1995
 9. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000
 10. Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2004
 11. Liikanen E., New Innovation Policies in the EU, Press and Stakeholders, Conference on the Innovation Comunication, Brussels, 13 march 2003
 12. Michalski T., Identyfikacja priorytetowych płaszczyzn konkurencyjności warunkiem koniecznym budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i UE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
 13. Nowakowski J.M., Euroborrelioza, "Wprost" 2005, nr 2
 14. Strategia Lizbońska a możliwości budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy - wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Hordyńska, K. Piech, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005
 15. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej 2003, 2004 i 2005 r.
 16. Puślecki Z., Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec zmian w warunkach rozwoju integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Słubice 2003
 17. Puślecki Z., Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, w: Galileu, Revista de Economia e Direito, Universidade Autonoma de Lisboa - UAL, Lisbon, Vol. IX, 2004, nr 2
 18. Puślecki Z., System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Poznań 2001
 19. Puślecki Z., Światowa Organizacja Handlu (WTO) a dalsza redukcja międzynarodowych barier handlowych w warunkach zmian w procesach globalizacji, w: Świat u progu XXI wieku wybrane problemy, red. W. Malendowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003
 20. Radło M.J., Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2002
 21. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, 2004
 22. Solomon R., The Transformation of the World Economy, London, New York, 1999
 23. The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Commission Staff Working Paper, SEC (2002) 29/2
 24. Wdrażanie Strategii Lizbońskiej, Reformy dla rozszerzonej Unii, Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, 26 marca 2004
 25. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź, 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu