BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur
Tytuł
Wpływ inwestycji komunalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gmin - diagnoza aktualnej sytuacji w Wielkopolsce
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 160-171, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Inwestycje, Warunki życia ludności, Infrastruktura techniczna gminy, Ochrona środowiska
District investments, Social economic development, Regional development, Local development, Investment, People's living conditions, Technical infrastructure of gmina, Environmental protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Problem inwestowania nabiera specyficznego charakteru, gdy umiejscowimy go na płaszczyźnie gminnej. Wynika to z przesłanek funkcjonowania samorządu lokalnego, który na pierwszy plan stawia sobie konieczność zaspokajania potrzeb miejscowej ludności. Działania inwestycyjne gminy należy zatem rozpatrywać z zupełnie innej perspektywy niż przedsięwzięcia podmiotów gospodarczych. Dla samorządu bowiem większe znaczenie mają korzyści pośrednie i niewymierne podejmowanych inwestycji, których nie da się w sposób łatwy skwantyfikować. Niemniej jednak próba ich pomiaru powinna być dokonywana jednakże nie według standardów obowiązujących w sektorze prywatnym, ale w aspekcie wpływu działalności inwestycyjnej gmin na ich rozwój społeczno-gospodarczy. Urządzenia infrastrukturalne o charakterze użyteczności publicznej, czyli efekt inwestycji, uznawane są bowiem za istotny, wewnętrzny czynnik pobudzania szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Z uwagi jednak na wielowymiarowy charakter tego rozwoju oraz wspomnianą już specyfikę inwestycji samorządowych związek między tymi zjawiskami jest bardzo złożony, a ustalenie wszystkich skutków wpływu działalności inwestycyjnej gmin na ich rozwój jest praktycznie niemożliwe. W dalszej części opracowania skoncentrowano uwagę na relacjach między inwestycjami gminnymi w zakresie infrastruktury technicznej a korzyściami materialnymi i niematerialnymi osiąganymi przez wspólnotę samorządową w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Ponadto, pomimo przedstawionych wyżej trudności, autor podjął próbę dokonania analizy wpływu zaangażowania inwestycyjnego wielkopolskich gmin w latach 1996-2003 na zmianę wybranych wskaźników ich rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to establish relations between infrastructure investments in gminas and advantages of local community in economic, social and ecological aspects. To realize this purpose, the author focused on the influence which the capital expenditures and the development of infrastructure in gminas in the Wielkopolska voivodship has made on their indicators of socioeconomic development. The analysis has been made for all civic gminas, civic-village gminas and village gminas in Wielkopolska voivodship. The empirical material for this study was based on data from Regional Data Bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L, Lokalna polityka gospodarcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994
 2. Bondyra M., Eksploatacja dróg szybkiego ruchu na terenach leśnych, Problemy Ekologii 1997, nr 3
 3. Kapusta F., Infrastruktura jako czynnik aktywizacji gminy, Wiadomości Statystyczne 2004, nr 6
 4. Klaassen L.H., Paelinck, J.H.P., Wagenaar, S., Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa 1982
 5. Kołodziejczyk, D., Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, Samorząd Terytorialny 2001, nr 12
 6. Kulesza M., Samorząd kreuje warunki rozwoju, Gazeta Samorządu i Administracji, 2005, nr 2
 7. Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i liderów lokalnych, Brytyjski Fundusz Know-How, Warszawa 1996
 8. Luszniewicz, A., Teoria i praktyka mierników poziomu życia ludności, Gospodarka Planowa nr 5, 1971
 9. Masz głos, masz wybór. Samorząd jest Twój, raport z ankiety przeprowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 2004
 10. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2004
 11. Pankowski, K., Zadania nowych samorządów, komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003
 12. Pięcek B., Zróżnicowany wpływ inwestycji infrastrukturalnych na warunki życia ludności wiejskiej, Problemy Integracji Rolnictwa 2000, nr 3
 13. Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich, red. J. Kawała, Brytyjski Fundusz Know How, Warszawa 2000
 14. Słaby T., Poziom życia, jakość życia, Wiadomości Statystyczne 1990, nr 6
 15. Swianiewicz P., Ranking inwestycyjny samorządów 2001-2003, Wspólnota 2004, nr 21
 16. Swianiewicz P., Dziemianowicz, W., Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1998
 17. Swianiewicz P., Łukomska, J., Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne? Samorząd Terytorialny 2004, nr 6
 18. Szot E., Droga przez wieś, Katalog Drogownictwa, 2004, http://www.drogi.com
 19. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2003 r. nr 203, poz. 1966.
 20. Wojewódzka-Król K., Infrastruktura transportu a środowisko, Przegląd Komunikacyjny 1999, nr 9
 21. Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców, red. B. Pięcek, IRWiR PAN, Warszawa 1999
 22. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, red. W. Misiąg, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu