BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym
Determinants of Choices Between the Retail Places With Food Products - a Dynamic Approach.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 24, s. 11-21, tab.,rys.
Słowa kluczowe
Preferencje zakupowe, Żywność, Handel artykułami żywnościowymi, Handel
Purchase preferences, Food, Food trade, Trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ujmujących w sposób dynamiczny preferencje zakupowe klientów nabywających produkty żywnościowe. W artykule przedstawiono ranking cech placówek handlowych, które skutecznie oddziałują na klientów, przesądzając o wyborze określonego miejsca realizacji zakupów. Zweryfikowano przy tym, czy zróżnicowanie preferencji klientów było większe w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych, czy też większą zmiennością cechowały się badane okresy.(abstrakt oryginalny)

The results of the research that in a dynamic way describe purchasing preferences of clients buying food products were discussed in the study. There was presented a rank of the features of retail places that efficiently influence clients and determine their choice of place of purchase. It was verified if differentiation of clients' preferences was higher between the specified classifying groups or between the periods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Sławińska, Rozwój marketingu jako koncepcji zarządzania w handlu detalicznym, w: Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, PWE, Warszawa 2006, s. 332-340.
  2. P. Cyrek, Strategiczne ukierunkowanie działań podmiotów handlu detalicznego żywnością w kontekście współczesnych trendów rozwojowych, w: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem. Stan, uwarunkowania, tendencje, "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień-październik,numer specjalny, część 2 (t. 2), s. 131-132.
  3. M. Michałowska, Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców -wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 68.
  4. M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J.Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 109.
  5. A. Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKiK, Warszawa 2009, s.28-32.
  6. P. Cyrek, Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych klientów handlu detalicznego, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2009, nr 9, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Stalowa Wola, s. 71-79.
  7. B. Gregor, M. Kalińska-Kula, Badania nabywców w kontekście rosnącego znaczenia wiedzy o kliencie, w: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem..., s. 169.
  8. U. Kłosiewicz-Górecka, Stan, uwarunkowania i przewidywane zmiany w handlu FMCG w Polsce, w: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2009, maj, numer specjalny, s. 122.
  9. E. Rudawska, Zmiany zachowań konsumenckich w kryzysie - Mity czy fakty?, w: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2010, s. 286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu