BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wacinkiewicz Daniel (Wydział Prawa i Administracji US)
Tytuł
Rola miast wojewódzkich jako głównych ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego w kontekście polityki rozwoju regionalnego
The Role of Voivodeship Cities as Main Areas of Socio-Economic Growth in the Context of the Regional Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 221-232
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Miasto, Czynniki wzrostu gospodarczego
City, Factors of economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka rozwoju1, pojmowana jako zespół systemowych działań zmierzających do realizacji zakreślonego celu (lub wiązki celów), jawi się jako zagadnienie o szczególnej złożoności. Złożoność ta dotyczy nie tylko koncepcyjnego zaprojektowania modelu polityki rozwoju, procesu jej kreacji i formułowania, ale także - a może przede wszystkim - realizacji. O takim stanie rzeczy decyduje cały szereg uwarunkowań, o różnym pochodzeniu i znaczeniu (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne czy organizacyjne). W swej istocie polityka rozwoju obejmuje różnorodne "węzłowe obszary tematyczne" (w wymiarze sektorowym i terytorialnym), przynależne różnym podmiotom (rządowym, samorządowym) i wymagające zastosowania różnorodnego instrumentarium działań. Pomimo wszystkich tych uwarunkowań, posiadanie nowoczesnej polityki rozwoju - o uporządkowanej strukturze, opartej o kooperację różnych partnerów i zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów - jest dziś bezwzględną koniecznością. Co więcej, właściwie prowadzona polityka rozwoju nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w Unii Europejskiej, do rangi elementu kluczowego urasta zaś posiadanie sprawnego systemu zarządzania rozwojem.(abstrakt oryginalny)

Article is dedicated to the regional development policy and in that context an important role urban areas. The basic document - National Strategy of Regional Development 2010-2020. Regions, cities, rural areas - sets out the objectives of the regional policy in respect to individual territories of the country and provides new model of thinking about development in terms of main principles, ways of establishing goals and the most important challenges of the regional policy until 2020. NSRD constitutes one of the nine national development strategies. The strategic objective of regional policy is "Growth, employment and cohesion over a long-term time horizon". It covers three detailed objectives - including "Support for the competitive growth of the region". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kogut-Jaworska, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011
 2. K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010
 3. Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Wrocław 2010
 4. S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Suwałki 2005
 5. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Toruń 2001.
 6. M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 3-21
 7. B. Cupiał, Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, "Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie" 2006, nr 2, s. 231-244
 8. E. Dynia, Polityka regionalna UE i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego (państw członkowskich), "Studia Prawnicze KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)" 2007, nr 1, s. 79-97
 9. E. Latoszek, Finansowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej, "Sprawy Międzynarodowe" 1999, nr 4, s. 65-83
 10. J. Purchla, Metropolie a rozwój regionalny Polski, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 11, s. 3-19
 11. T.G. Grosse, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa? "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 1/2, s. 5-25
 12. K. Bandarzewski, Oddziaływanie zasad rozwoju zrównoważonego na instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego, "Problemy Ekologii" 2009, nr 3, s. 127-135
 13. E. Domańska, Zasady i cele polityki rozwoju regionalnego, "Kontrola Państwowa" 2001, nr 1, s. 70-80
 14. Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm. - dalej jako u.z.p.p.r.
 15. Dz.U. nr 48, poz. 550 ze zm.
 16. Dz.U. nr 116, poz. 1206 ze zm.
 17. Uzasadnienie do u.z.p.p.r.
 18. Art. 2 u.z.p.p.r.
 19. Art. 4 ust. 1 u.z.p.p.r. Należy dodać, że zgodnie z brzmieniem ust. 3 tego artykułu polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach.
 20. Uszczegółowienie zawartości długookresowej strategii kraju ujęte zostało w art. 10 u.z.p.p.r., zaś kwestie związane z jej projektowaniem, przyjmowaniem, aktualizowaniem określają art. 11 i 12 u.z.p.p.r.
 21. Art. 9 pkt 1 oraz 2 u.z.p.p.r. Uszczegółowienie średniookresowej strategii kraju ujęte zostało w art. 12a u.z.p.p.r.
 22. Art. 9 pkt 3 u.z.p.p.r.
 23. Art. 13 ust. 1 u.z.p.p.r., "inne strategie rozwoju" mogą także zawierać inne elementy, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych. Kwestii projektowania, opiniowania i przyjmowania strategii, o których mowa, określa art. 14 u.z.p.p.r.
 24. O strategiach rozwoju województwa mowa jest w art. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 25. Art. 14a ust. 1 u.z.p.p.r.
 26. Art. 14b ust. 1 u.z.p.p.r.
 27. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Synteza", Warszawa 2010.
 28. Określonych w art. 9 pkt 3 u.z.p.p.r.
 29. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa 2009. Dokument ten, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
 30. A. Mierosławska, Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9, s. 3-15
 31. J. Płoskonka, Stan realizacji polityki rozwoju regionalnego, "Kontrola Państwowa" 2002, nr 2, s. 72-102.
 32. W procesie zarządzania wyróżniono następujące funkcje: planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, koordynację, monitorowanie i kontrolowanie.
 33. Plan uporządkowania strategii rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 34. W PUSR zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk, z wówczas obowiązujących 42 dokumentów tego typu, do 9 nowych strategii rozwoju, stanowiących "inne strategie rozwoju" w rozumieniu u.z.p.p.r.
 35. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu