BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Linka Jarosław
Tytuł
Etyczne dylematy działań marketingowych w chińskim otoczeniu rynkowym
Ethical Dilemmas Related to Marketing Activities in Chinese Business Environment.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 24, s. 59-73
Słowa kluczowe
Rynek, Marketing, Etyka biznesu
Market, Marketing, Business ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechnie twierdzi się, że generalnie akceptowany kod etyki biznesowej jest niezbędny w dalszej globalizacji rynków. Przykład Chin, pomimo głębokich przemian strukturalnych i reform dostosowawczych w ramach WTO, wskazuje jednak na różnorodność podejścia do tej kwestii. Dominująca ciągle filozofia konfucjańska, pojmowanie rzeczywistości otaczającego świata oparte na wartościach taoistycznych oraz wszechobecne wykorzystanie strategii mistrza Sun Tzu stoją wielokrotnie w kontraście do zasad etycznych obowiązujących w cywilizacji judeochrześcijańskiej. Celem opracowania jest zwiększenie zrozumienia odmiennej percepcji głęboko zakorzenionych kategorii kulturowych i społecznych w chińskim otoczeniu rynkowym, ich etycznych implikacji oraz wpływu na rozwój relacji marketingowych z partnerami zagranicznymi. Bazą źródłową jest szeroki przegląd literatury, wywiady z polskimi menedżerami działającymi na tym rynku oraz wieloletnie obserwacje bezpośrednie autora.(abstrakt oryginalny)

It is commonly claimed that a generally accepted code of business ethics is essential to further globalization of markets. However, the example of China, despite the profound structural changes and adjusted reforms for WTO, points to the diverse approaches to this issue. The still dominant Confucian philosophy, comprehension of the surrounding world reality based on Taoist values and the ubiquitous use of the Sun Tzu strategies often stay in contrast to the ethical rules of Judo-Christian civilization. The purpose of this paper is to increase understanding of different perceptions of deep-rooted culture and social categories in the Chinese market environment, its ethical implications and the impact on the development of marketing relationships with foreign partners. The source of information is extensive literature review, interviews with Polish managers operating in this market and many years of direct observations from the author.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wyliczenia własne na podstawie: China Statistical Yearbook, 2010.
 2. UNCTAD 2011.
 3. Przykładowo China dairy products found tainted with melamine, http://www.bbc.co.uk/news/10565838 (9.07.2011); Mattel toys' lead was 180 times the limit, http://www.usatoday.com/money/industries/retail/2007-09-18-lead_N.htm (18.09.2011); Chińscy oszuści polują w Polsce na naiwnych przedsiębiorców, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7108953,Chinscy_oszusci_poluja_w_Polsce_na_naiwnych_przedsiebiorcow.html (3.10.2011).
 4. Xiaohe Lu, A Chinese perspective: business ethics in China now and in the future, "Journal of Business Ethics" 2009, No. 86, s. 451-461.
 5. Alternatywne transkrypcje nazwiska chińskiego myśliciela to Sun Tsu lub SunZi.
 6. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 328-329.
 7. J. Hong, Y. Engeström, Changing principles of communication between chinese managers and workers - confucian authority chains and guanxi as social networking, "Management Communication Quarterly" 2004, Vol. 17, No. 4, s. 553.
 8. W. Olszewski, Chiny. Zarys kultury, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 90.
 9. C.F. Yang, Familism and development: An examination of the role of family in contemporary China mainland, Hong Kong, and Taiwan, w: Social values and development: Asian perspectives,red. D. Sinha, H.S.R. Kao Sage,Thousand Oaks 1988, s. 93-123.
 10. T. Fang, Chinese business negotiating style, Thousand Oaks, California 1999, s.29.
 11. Guanxi w dosłownym tłumaczeniu oznacza relacje personalne, powiązania i związki międzyludzkie. Szerzej w dalszej części opracowania.
 12. P. Picquart, Imperium Chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, Dialog, Warszawa 2006, s. 60.
 13. B. Pogonowska, Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004, s. 87.
 14. Np. I.Y.M Yeung, R.L. Tung, Achieving business success in confucian societies: The importance of guanxi (connections), "Organizational Dynamic" 1996, Vol. 25, No. 2, s. 54-65;
 15. M. Wong, Guanxi and its role in business, "Chinese Management Studies" 2007, Vol. 1, No. 4, s. 257-276; N.R. Abramson, J.X. Ai, Using guanxi - style buyer-seller relationships in China:Reducing uncertainty and improving performance outcomes, "The International Executive" 1997, Vol. 39, No. 6, s. 765-804.
 16. Y.H Wang, T.K.P. Leong, Guanxi: Relationship marketing in a chinese context, International Business Press, New York 2001, s. 4.
 17. T. Gold, D. Guthrie, D. Wank, Social connections in China. Institutions, culture, and the changing nature of guanxi, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 10-11.
 18. J.B. Jacobs, A preliminary model of particularistic ties in Chinese political alliances: Kanching and Kuan-hsi in a rural Taiwanese township, "China Quarterly" 1979, No. 78, s. 238.
 19. L.W. Pye, Chinese negotiating style: commercial approaches and cultural principles, Quorum Books, New York 1982, s.101.
 20. R.S. Snell, Ch. Tseng, Ethical dilemmas of relationship building in China, "Thunderbird International Business Review" 2001, Vol. 43, No. 2, s. 176.
 21. S.H. Park, Y. Luo, Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms, "Strategic Management Journal" 2001, No. 22, s. 457.
 22. Zob. Y.H. Wang, T.K.P. Leung, Guanxi: Relationship marketing...; J. Linka, Marketing relacji - perspektywa dwóch cywilizacji. Implikacje guanxi dla polskich inwestorów, w: Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji, red. A.Piotrowska-Piątek WSEiP,Kielce 2009, s. 63-82.
 23. M.J. Chen., Inside chinese business: a guide for managers worldwide, Harvard Business School Press, Boston 2001, s. 46.
 24. Y. Luo, Guanxi and business, Word Scientific Publishing, Singapore 2000, s. 15.
 25. J.P. Alston, Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial principles in Japan, China, and Korea, "Business Horizons" 1989, March-April, s. 28.
 26. Zachodni menedżerowie częściej polegają na zaufaniu związanym z określonymi systemami (np. prawnym, organizacyjno-proceduralnym itp.), które gwarantują bezpieczeństwo transakcji.
 27. R. Winsor, Military perspective of organization, "Journal of Organizational Change Management" 1996, Vol. 9, No. 4, s.39.
 28. S. Kvale, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana,Białystok 2004, s. 38.
 29. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu