BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murzyn Dorota (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
The Use of EU Structural Funds in Companies of Małopolska Region as a Factor in the Development of an Economy Based on Knowledge and Innovation
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 253-267, tab., ryc., bibliogr. 27 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Fundusze strukturalne, Polityka spójności, Projekty innowacyjne
Knowledge-based economy, Structural funds, Cohesion policy, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez małopolskie przedsiębiorstwa w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Przedsiębiorstwa są jednym z głównych aktorów budowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Należą one także do najważniejszych beneficjentów funduszy unijnych. Rodzi się zatem pytanie, jak wykorzystywane są te środki, czy i na ile przyczyniają się one do budowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, a na ile służą zaspokajaniu jedynie bieżących potrzeb. Fundusze polityki spójności alokowane są regionalnie. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystania tych środków przez przedsiębiorstwa z Małopolski, przeprowadzono badania, przede wszystkim w oparciu o bazę projektów Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 (stan na dzień 30.09.2012). Bez modernizacji przemysłu nie jest możliwe takie nadrobienie zaległości rozwojowych, aby zapewnić spójność z regionami Unii Europejskiej. Znaczne środki kierowane są zatem na ten cel w ramach unijnej polityki spójności. Polska jest obecnie jej największym beneficjentem, a priorytetem w alokacji środków europejskich na rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest obszar przedsiębiorczości. Zdecydowana większość projektów realizowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa przy wsparciu z funduszy UE to projekty innowacyjne. Ilościowo jednak przeważają projekty o mniejszym potencjale w tym zakresie, np. projekty służące wzrostowi działalności eksportowej. Niepokój może budzić fakt, że jedynie niewielka liczba projektów służyć ma wsparciu wdrożenia wyników prac B+R, wsparciu w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, czy współpracy środowiska naukowobadawczego z przedsiębiorcami. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the use of EU structural funds by the enterprises from Małopolska region in the context of building an economy based on knowledge and innovation. Enterprises are one of the main actors to build an economy based on knowledge and innovation. These are also the main beneficiaries of EU funds. This raises the question of how these funds are used, whether and to what extent they contribute to building an economy based on knowledge and innovation, and to what extent they aimed at satisfying only the current needs. Cohesion policy funds are allocated regionally. In order to analyze the use of these funds by the company from Małopolska region, research has been made, primarily based on the database of the National Information System projects SIMIK 07-13 (as of 30.09.2012). Without modernization of industry it is not possible to achieve cohesion with the regions of the European Union. Considerable resources are therefore directed to this purpose in the framework of EU cohesion policy. Poland is currently the biggest beneficiary of that policy, with a strong priority in the allocation of European funds for the development of a competitive knowledge-based economy and entrepreneurship. The vast majority of projects implemented by companies in Małopolska region with the support of EU funding are innovative projects. Quantitatively, however, projects of smaller potential dominate in this area, such as projects to increase exports. What raises concerns is the fact that only a small number of projects are to support the implementation of R&D results, the development of R&D activities in enterprises and cooperation between researchers and entrepreneurs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, K. (1994). The production and distribution of knowledge. W: G. Silverberg, L. Soete (red.), The economics of growth and technical change. Technologies, nations, agents. Aldershot: Edward Elgar Publishing Company.Aldershot
 2. Babiak, J. (red.) (2008). Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 3. Gierańczyk, W. (2010). Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 76-86.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Warszawa.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2012). Regiony Polski. Warszawa.
 6. Hollanders, H., Tarantola, S., Loschky, A. (2009). Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009. Inno Metrics.
 7. Howells, J. (2000). Knowledge, innovation and location. W: J.R. Bryson, P.W. Daniels, N. Henry, J. Pollard (red.), Knowledge, space, economy. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 8. Hryniewicz, J.T. (2010). Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 61-68.
 9. Klamut, M. (red.) (2011). Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, Bruksela, 03.03.2010, http:// ec.europa.eu/eu2020.
 11. Lever, W.F. (2002). The knowledge base, innovation and urban economic growth. W: Z.J. Acs, H.L.F. De Groot, P. Nijkamp (red.), The emergence of the knowledge economy. A regional perspective. Berlin: Springer-Verlag.
 12. Link, A.N., Siegel, D.S. (2003). Technological change and economic performance, Studies in global competition series. London-New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 13. Lundvall, B.A. (red.) (1992). National Systems of Innovations - towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter.
 14. Markowski, T. (2000). Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006. W: J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia Rozwoju. Biuletyn KPZK PAN, 191, Warszawa.
 15. Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 16. Ministerstwo Gospodarki (2006). Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Warszawa.
 17. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006). Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Warszawa, listopad 2006 r.
 18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzający pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Warszawa, maj 2007 r.
 19. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010). Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010. Warszawa.
 20. Molle, W. (2009). European Policies for Innovation and Cohesion; from loose coordination to partial integration. W: Cohesion Policy facing the challenges of the 21st century. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 21. Molle, W. (2011). European economic governance. The quest for consistency and effectiveness. Routledge Studies in the European Economy. London-New York: Routledge.
 22. Murzyn, D. (2012). Udział małopolskich przedsiębiorstw w polityce regionalnej Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 10, No. 1, Part 2. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Nelson, R. (red.) (1993). National Systems of Innovation: a comparative study. New York-Oxford: Oxford University Press.
 24. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2010). Innowacyjność 2010, Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej. Warszawa.
 25. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa.
 26. Verspagen, B. (1994). Technology and growth: complex dynamics of convergence and divergence. W: G. Silverberg, L. Soete, The economics of growth and technical change. Technologies, nations, agents. Aldershot: Edward Elgar Publishing Company.
 27. Wintjes, R., Hollanders, H. (2010). The regional impact of technological change in 2020, UNU-MERIT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu