BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Brzegowy Paweł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej
Innovation Policy Impact on Technologically Advanced Industries in Overseas France Departments
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 294-315, ryc., bibliogr. 52 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Nowe technologie
Innovation policy, Knowledge-based economy, High-tech
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Intencją niniejszej pracy pozostaje prezentacja atrakcyjności innowacyjnej departamentów i regionów Francji pozaeuropejskiej: Gwadelupy, Martyniki, francuskiej Gujany i Réunion. W oparciu o Stratégie Régionale d'Innovation (SRI) - Regionalne Strategie Innowacji oraz m.in. inicjatywę Synergîle, ukazany zostanie kierunek realizowanych inwestycji, efektywność w kształtowaniu synergii naukowo-biznesowej oraz perspektywy dalszej jej intensyfikacji w warunkach ekonomicznej recesji. Analizie i ocenie poddano takie czynniki, jak akceleracja tworzenia wiedzy, dostępność do podstawowych technik komunikacyjnych, czy systemy elastycznej specjalizacji - uznawane za najważniejsze czynniki przestrzennego kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. Proces jej budowy w departamentach i regionach Francji zamorskiej (DROM) jest konsekwencją urzeczywistniania wytycznych zawartych w Strategii Lizbońskiej oraz w programie Europa 2020. Przykład Francji pozaeuropejskiej dowodzi, iż lokalizacja przemysłów wysokiej techniki odbywać się może nie tylko na poziomie aglomeracji, ale również w obszarach peryferyjnych, tradycyjnie postrzeganych jako mniej atrakcyjne. (abstrakt oryginalny)

The goal of the study is to present the innovative attractiveness of the extra-European departments and regions of France (DROM): Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Réunion. On the basis of the Regional Innovation Strategies - Stratégie Régionale d'Innovation (SRI) - and initiatives of Synergîle, Capenergies and others, the direction of the implemented investments will be presented, as well as effective creation of research-business synergy and prospects of its further intensification during economic recession. Such factors as acceleration of knowledge creation, accessibility of basic communication techniques or systems of flexible specialization - which are the primary determiners of a knowledge-based economy spatial formation - are subject to analysis and assessment. The process of its formation in the DROM regions results from the materialization of the Lisbon Strategy and Europe 2020 programme guidelines. The example of the Overseas France proves that technologically advanced industries may not only be localized in metropolitan areas, but also in peripheral regions, traditionally viewed as less attractive ones. Moreover, the DROM regions remain to be an exemplification of the 'learning region' concept, which is proved by the effective involvement of particular innovation centres in the promotion of modern branches of industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich, R., Connell, J. (1992). France's Overseas Frontier. Départements et Territoires D'Outre-Mer. New York: Cambridge University Press.
 2. Almandin, D., Chabbi, S. (2007). La problématique de la chlordécone à la Martinique. Paris: Université Paris-Sud. Pozyskano z: http://www.cyclistesdumonde.org/userfiles/file/ Problematique_de_la_ chlordecone_a_la_Martinique.pdf.
 3. Amérique Latine et Caraïbes - Institut de recherche pour le - IRD. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.ird.fr.
 4. Borowiec, M., Dorocki, S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19, 215-230.
 5. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 6. Ciok, S., Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 7.
 7. Claeys, A., Gorges, J.P., Habib, D., Lasbordes, P., Tron, G. (2009). Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) sur les perspectives des pôles de compétitivité. Rapport d'information. Paris: Assemblée Nationale.
 8. Convention constitutive du GIS « Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'Océan Indien (2006). Pozyskano z: http://www.crvoi.org/IMG/pdf/.
 9. Convention_constitutive_du_GIS_CRVOI.pdf.
 10. Czech, K. (2009). Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji - wnioski dla Polski. W: D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjono wania współczesnego świata. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 142-153.
 11. Dorocki, S. (2005). Historia francuskich podziałów administracyjnych Algierii. Studia Historyczne, 48, 75-90.
 12. Dorocki, S. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej na przykładzie Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 183-191.
 13. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 229-258.
 14. Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 188-197.
 15. Economie du spatial. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/9759-economie-du-spatial.php.
 16. Epidemia de Chikungunya en la Reunión: La expansion del - IRD. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://es.ird.fr.
 17. Étude stratégique de développement des technologies sur le territoire communautaire. Projet technop-olitain en Martinique pour le compte de la CACEM. (2006). Pozyskano z: http://technopolemar-tinique.net/IMG/pdf/Etude_ADIT_2005_Technopole_Martinique-2.pdf.
 18. Space: A New European Frontier for an Expanding Union. An Action Plan for Implementing the European Space Policy. (2003). EU White Paper. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUri Serv/site/en/com/2003/com2003_0673en01.pdf.
 19. European Innovation Scoreboard 2007. (2008). Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe Paper. Pozyskano z: http://www.earto.eu/uploads/media/ European_Innovation_ Scoreboard_2007.pdf.
 20. Everard, C. (2010). La cercosporiose noire fait trembler les bananiers, France-Antilles Martinique. Pozyskano z: http://www.martinique.franceantilles.fr.
 21. Expected impacts - Runemerge - Université de la Réunion. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http:// runemerge.univ-reunion.fr.
 22. Florida, R. (1995). Toward the learning region. Futures, 27(5), 527-536.
 23. Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82-94.
 24. Godowska, M. (2012). Region uczący się - uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 278-286.
 25. Guégan, F. (1998). L'Atlantique et la Compagnie Nantaise et Morbihannaise de Navigation. Norois, 180.
 26. Guinet, J. (1995). National Systems of Financing Innovation. Paris: OECD.
 27. Hingel, A.J. (1995). Co-development across the EC's External Borders. W: A. Kukliński (red.), Baltic Europe in the Perspective of Global Change. Warszawa: Oficyna Naukowa Euroreg, 21-33.
 28. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Centrum Doradztwa i informacji Difin.
 29. L'Industrie en Guadeloupe. Un secteur face à ses défis (2010). Antilles-Guyane: INSEE, DRIRE. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/themes/ etudes_detaillees/drire/ drire.pdf.
 30. L'Innovation Vertuose. (2010). RETIS. Pozyskano z: http://technopolemartinique.net/IMG/pdf/ inno-vation_vertuose.pdf.
 31. Livre Blanc 10 propositions pour favoriser l'innovation en France. (2008). RETIS. Pozyskano z: http:// technopolemartinique.net/IMG/pdf/livre_blanc.pdf.
 32. Madeleine, É. (2008). Des efforts sur l'offre produit Guyane. Antiane, 70. Pozyskano z: http://www. insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/ae_bilan/aes70gy/aes70gy_art12.pdf.
 33. Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Mov'eo: Pôle de compétitivité > Moveo-Intelligence Economique. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.pole-moveo.org/moveo-intelligence-economique.php.
 35. Payet, A.M., Hoarau, G. (2005). Épidémie de chikungunya à la Réunion. Rapport d'information, 236. Pozyskano z: http://www.senat.fr/rap/r05-236/r05-2361.pdf.
 36. Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). OECD, EUROSTAT. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 37. Pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM). (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.pram-martinique.org.
 38. Politique du Ministère de la Recherche - Recherche-Guadeloupe. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.recherche-guadeloupe.org.
 39. Polityka spójności na lata 2014-2020. Inwestycje w regiony europejskie. (2011). Panorama Inforegio, 40, Bruksela: Urząd Publikacji KE.
 40. Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.14.pdf.
 41. Porter, M.E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Boston: Harvard Business Review.
 42. Satellite Programmes Overview - Launching Satellites. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www. eumetsat.int.
 43. Stratégie Régionale de l'Innovation - Technopole Martinique. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http:// www.technopolemartinique.org/Strategie-Regionale-de-l.html.
 44. Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56-67.
 45. Świtalski, W. (2004). Ekonomia a postęp techniczny: Rola nauki w innowacyjności gospodarek. W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: PTE, 73-110.
 46. Synergîle Guadeloupe - Capenergies. (2012, 9 grudnia). Pozyskano z: http://www.capenergies.fr/in-dex.php?Capenergies-guadeloupe.
 47. Wierżyński, W. (2011). Region, który klastrami stoi. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/parp.html.
 48. Zak, A., Chabot, A. (2012, 9 grudnia). The ELEA-2 launch complex in Kourou. French Guiana. Pozyskano z: http://www.russianspaceweb.com/kourou_ela2.html.
 49. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Edukacja i umiejętności. (2000) OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej.
 50. Żelazny, R. (2006). Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego - problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Szczecin: Printgroup, 7-17.
 51. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
 52. Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu