BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego
Fiscal Costs of the Process of Agricultural Tax
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 49-56, tab.
Słowa kluczowe
Gmina, Podatki, Podatek rolny, System podatkowy
District, Taxes, Agricultural tax, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich położonych w województwach małopolskim i zachodniopomorskim. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego oraz ich relacje do wpływów z tytułu podatku rolnego. Przedstawiono kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano relacje kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego do wpływów z tytułu podatku rolnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nie uzyskano jednolitych wniosków odnośnie stopnia fiskalizmu. Powszechnie obowiązującym w literaturze przedmiotu jest twierdzenie o stopniu fiskalizmu na poziomie około 10%. Teza ta potwierdziła się tylko w gminie nr 2, gdzie wskaźnik fiskalizmu nie przekroczył poziomu 1%. Jako czynniki zwiększające efektywność procesu fiskalnego można wymienić m. in.: sprzyjające warunki prowadzenia produkcji rolniczej, wysokie dochody tytułem podatku rolnego. Czynnikami ograniczającymi efektywność procesu finalnego są: niskie wpływy z podatku rolnego, wydatki o charakterze rzeczowym, wykorzystywanie przewidzianych ustawowo ulg i zwolnień podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify the cost of the fiscal process of agricultural tax on example of rural communes, located in the region of Malopolska province, and Zachodniopomorskie province. To determine the fiscal cost of the process used, cost assess and collect tax revenue from the agriculture to the title. Accepted model for determining the degree of fiscal policy allowed to asses that the agricultural tax in part confirm the thesis of low fiscal policy in Poland (about 10%). Only in the municipality of Nr 2 the rate did not exceed the level of fiscal stringency of 1%. As factors that increase the efficiency of the fiscal process include, among others: favorable conditions of agricultural production, high-income agricultural tax title. As factors that reduce the efficiency of the fiscal process include, among others, low agricultural tax revenue, expenditures in property provided by law use tax deductions and exemptions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Gill, The nuts and bolts of revenue administration reform. Strona Banku Światowego: www1.worldbank.org/publicsector/tax/NutsBolts.pdf. 2003.
  2. E. Tegler, Funkcje systemu podatkowego i ocena jego poprawności, [w:] System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno prawne, Wydawnictwo UŁ, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, 1992.
  3. B. Walczak, Systemy podatkowe: teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego. Wydawnictwo PTE, Szczecin 2003.
  4. F. Grądalski, Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  5. R. Dziemianowicz, Nadmierny fiskalizm: Bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego? Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Optimum - studia ekonomiczne. Nr 4(40) 2009.
  6. G. Gołębiowski, Próba analizy systemu opodatkowania dochodów MSP w Polsce. Studia i Prace KZIF SGH, Zeszyt naukowy nr 42. Warszawa 2004 s. 5.
  7. F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 101-103.
  8. K. Gruziel, Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, Nr 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu