BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Usługi społeczne - kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji
Social services. The criteria for selecting the place and form of consumption
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 25-35, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Usługi, Konsumpcja, Ochrona zdrowia
Services, Consumption, Health care protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Usługi społeczne należą do dziedzin spożycia, których konsumpcja wa-runkuje rozwój społeczno-gospodarczy przez oddziaływanie na poziom oświa-ty, kultury i zdrowia społeczeństwa i które - z racji pełnionych funkcji, sposobu organizowania i finansowania - leżą w polu zainteresowań polityki gospodar-czej i społecznej rządów. Współcześnie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej usługi te są świadczone przez publiczne i prywatne podmioty oraz finansowane zarówno z dochodów osobistych obywateli, jak i z funduszy pu-blicznych. Tworzy to warunki swobody wyborów konsumenckich co do pod-miotu świadczenia oraz sposobu odpłatności. W Polsce łatwość tych wyborów jest jednak ograniczona ze względu na złą sytuację ekonomiczną obywateli oraz niską jakość usług oferowanych przez podmioty publiczne. Celem artykułu jest przedstawienie w świetle wyników badań bezpośrednich opinii Polaków doty-czących różnic w sposobie oferowania usług przez podmioty prywatne i publiczne na przykładzie usług ochrony zdrowia. Wskazane przez responden-tów cechy tych usług stanowią także kryteria wyboru podmiotu medycznego jako miejsca korzystania z nich. (fragment tekstu)

In Poland, social services are provided by both private and public organizations and may be paid or for free. This is the result of government social policy which aims to guarantee citizens the ability to use those services. An example of a social services that are a public good are those provided by health care. Those services are provided by both private and public organizations nowadays. They are funded by The National Health Fund and the personal income of the population. Presented findings of the research indicate that the better quality services are provided by private organizations than the public ones. As a result, they are unreachable for people with financial difficulties. This results in an unequal access to health services in Poland. The survey results present the preferences of Poles for expected characteristics of health services quality. They also identify the preferences of people concerning setting charges for usage of these services(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Bywalec, Ekonomiczne i aspekty konsumpcji usług społecznych, w: Problemy teorii wymiany, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993, s. 6.
  2. P.A. Samuelson, A. Scott, Economics, McGraw Hill Reyerson Ltd, Toronto1980, s. 120.
  3. The New Palgrave. Dictionary of Economy, The Macmillian Press, Londyn 1991, s. 106.
  4. B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w organizacjach pozarządowych - obszary zasto-sowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 12.
  5. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 4 i nast.
  6. E. Ostrom, G. Davis, Non profit Organizations as Alternatives and Components in a Miexed Economy, w: D.C. Hammack, D.R. Young, Nonprofit Organizations in a market Econ-omy, Jossey-Bass Publ., San Francisco 1993, s. 2 i nast.
  7. E. Malesa, N. Koehne, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Badanie przeprowadzono na reprezentatyw-nej próbie 4658 gospodarstw domowych liczących 13236osób,www.stat.gov.pl/, 6.4.2012.
  8. www.serwisy.gazetaprawna.pl, 6.04.2012.
  9. Polacy lepiej oceniają prywatną opiekę zdrowotną, "Puls Biznesu" PAP, www.pb.pl/2591348,30297,cbos-polacy-lepiej-oceniaja-prywatna-opieke-zdrowotna, 6.04.2012.
  10. M. Miśkiewicz, Polacy chcą płacić za lepsze leczenie, Money.pl, Wrocław, czerwiec 2008, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu