BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji
The role of innovation intermediaries in the creation and flow of innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 135-150, rys., bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Transfer wiedzy
Innovations, Knowledge transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowoczesne gospodarki czerpią siłę napędową z rozwoju i wymiany wiedzy. Tradycyjne źródła przewag tracą na znaczeniu. To właśnie rozwój nowych pomysłów biznesowych i technologii jest współcześnie postrzegany jako podstawowy czynnik rozwoju, a procesy innowacyjne1 nabierają szczególnego znaczenia. Powodzenie działań wspierających innowacje uzależnione jest od pewnych charakterystycznych cech tego zjawiska2: -- Innowacja ma charakter interakcyjny. Jej kreacja opiera się na relacjach powstających zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z otoczeniem bliskim (kooperanci, konkurenci, władza lokalna, instytucje otoczenia). -- Innowacja jest zlokalizowana. Tworzona jest na konkretnym terytorium o specyficznych zasobach (kluczowych i niepowtarzalnych w procesie jej tworzenia), powodujących, że przeniesienie innowacji jest niemożliwe. -- Innowacja jest procesem integracji - bazuje na zintegrowanej strukturze, a także specyficznej formie organizacji sprzyjającej jej powstaniu, absorpcji i dyfuzji. -- Innowacja jest procesem uczenia się, procesem interaktywnym, wynikającym z organizacyjnego i instytucjonalnego kontekstu. -- Innowacja ma w dużej mierze pozatechnologiczny charakter, tylko w niektórych przypadkach zależy od zupełnie technologicznego know-how. -- Innowacja ma wymiar społeczny, wynika z różnorodnych zależności między podmiotami - jest zakorzeniona w systemach i instytucjach społecznych. -- Innowacja to proces kreatywnej destrukcji. Wprowadzanie innowacji zmienia dotychczasową strukturę rynku i gospodarki, systemy organizacyjne, sposoby zarządzania oraz zachowań. -- Innowacja ma źródła kulturowe, wynika także z tradycji, systemu wartości, ma kontekst historyczny. -- Innowacja jest ryzykowna i kosztowna, szczególnie dla pomiotów małych, co ma znaczący wpływ na proces jej tworzenia. (abstrakt oryginalny)

Technology transfer or knowledge exchange processes are very complex. What is more, each one is specific to the actors involved. In such multi-dimensional phenomenon there is much room for misunderstanding. This requires very qualified knowledge in order make the interaction effective. This knowledge is necessary on every stage of the transfer. Therefore there is a need for entities which can facilitate the process. In such circumstances innovation intermediaries arise. The article presents the idea and role of innovation (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD 2005.Arrow K. J., Essays in the Theory of Risk-Bearing, North-Holland Pub. Co., Amsterdam.
 2. Bessant J., Rush H., Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer, "Research Policy" 1995, 24.
 3. Birkinshaw J., Monteiro F., External Knowledge Sourcing: Uncovering the Technology Scouting Process, AIM Research Working Paper Series, listopad 2007.
 4. Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 5. Chesbrough H., Open Business Models. How to Thrive In The New Innovation Landscape, Harvard Business School Press 2006.
 6. Chesbrough H., Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press 2003.
 7. Etkowitz H., The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, SISTER, Working Paper 2002, 11.
 8. Guinet J., National Systems of Financing Innowations, OECD, Paris 1995.
 9. Guinet J., National Systems of Financing Innowations, OECD, Paris 1995. Howells J., Intermediation and the role of intermediaries in innovation, "Research Policy" 2006, 35.
 10. http://casestudies.ktponline.org.uk/casestudies (11.11.2011).
 11. http://knowledgecities.eu, (11.11.2011).
 12. http://www.ktponline.org.uk, (11.11.2011).
 13. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010.
 14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD 2005.
 15. Rohrbeck R., Harnessing a N etwork of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, "R&D Management" 2010, Vol. 40, No. 2.
 16. Rohrbeck R., Heuer J., Arnold H., The Technology Radar - an Instrument of Technology Intelligence and Innovation Strategy, http://www.renerohrbeck.de/documents/ Rohrbeck_Heuer_Arnold_(2006)_Technology-Radar_Paper.pdf (11.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu