BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowy wymiar polityki rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii Europejskiej
The Financial Dimension of Rural Development Policy after our Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 199-210, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo, System finansowania
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture, System of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Integracja z UE zmieniła kształt krajowej polityki wobec obszarów wiejskich, wprowadzając fundamentalne zmiany otoczenia instytucjonalnego oraz wymuszając dostosowania regulacji prawnych i finansowych. Konieczność modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa i wsi, jaką przyniosła ze sobą integracja europejska, znalazła odbicie w procesach programowania polityki wobec obszarów wiejskich, w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej w sektorze rolnym, w stosowanych instrumentach finansowych oraz organizacji systemu instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa. Dzięki objęciu polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną (WPR) oraz wprowadzeniu nowego zestawu instrumentów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, uzyskano dostęp do nowych źródeł finansowania zasilanych z budżetu wspólnotowego. Po raz pierwszy w historii do polskiego rolnictwa i na wieś popłynął strumień tak dużych funduszy na restrukturyzację, modernizację i rozwój obszarów wiejskich. Artykuł przedstawia wymiar środków finansowych, jakie zostały przekazane w ramach programów WPR w latach 2004-2012. W tym celu wykorzystano dane statystyczne udostępnione w rocznikach i raportach statystycznych wsi oraz materiały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), budżetu państwa oraz unijnych funduszy strukturalnych.(abstrakt oryginalny)

Integration with the European Union changed the shape of national policy on rural areas, introducing fundamental changes in the institutional environment, and forcing the adaptation of legal and financial regulations. Necessity for modernization and restructuring of Polish agriculture and the countryside, which brought with it the European integration process is reflected in the programming of rural development policies, to the extent permissible aid in the agricultural sector, the financial instruments used and the organization of institutions that support rural development and agriculture. By the embrace the Polish agriculture by the Common Agricultural Policy (CAP) and introducing a new set of policy instruments for agriculture and rural Poland gained access to new sources of funding supplied by the Community budget. For the first time in the history of the Polish agriculture and the countryside flowed a stream of such large funds for restructuring, modernization and rural development. This article presents the dimension of the funds have been transferred under the CAP program in the years 2004-2012. In this regard, the statistical data available in yearbooks and statistical reports of villages and the materials from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA), the Agricultural Market Agency (ARR), the state budget and EU structural funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, w: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. AE, Poznań 2007.
  2. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., Przepływy finansowe pomiędzy Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, ekspertyza dla Rady ds. Rolnictwa i Wsi przy prezydencie RP.
  3. Informacja syntetyczna z realizacji PROW 2007-2013.
  4. http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/34239/191551/file/pdf.
  5. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich - założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa", MRiRW, Warszawa 2010.
  6. Nurzyńska I., Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce, IRWiR-PAN, Warszawa 2011.
  7. Pazura R., Kopeć S., Misja i zadania Agencji Rynku rolnego, w: Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, red. A. Kowalski, IERiGŻ, Warszawa 2003.
  8. Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Scholar, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu