BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regionalne wskaźniki dysproporcji rozwojowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Regional Disparities Indicators in Selected Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 237-253, mapy, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Obszary depresji społecznej, Nierówności społeczno-gospodarcze
Government intervention, Areas of social depression, Social-economics inequality
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Identyfikacja i pomiar różnic regionalnych ma fundamentalne znaczenie dla programowania polityki służącej ograniczaniu nierówności społeczno-gospodarczych między poszczególnymi obszarami. W krajach UE funkcjonuje szereg podejść do identyfikacji obszarów, które wymagają właściwie ukierunkowanej przestrzennie polityki publicznej. Odzwierciedla to różne postrzeganie w Unii, ale nie tylko tego, co stanowi przestrzenny problem, który wymaga właściwie ukierunkowanych interwencji państwa. Różne podejścia do wyznaczania obszarów objętych interwencją publiczną są wynikiem różnych możliwości wyboru wskaźników do identyfikacji występowania problemu, identyfikacji priorytetów lub łączenia wyników takiej analizy. Pamiętać należy także, że interwencje publiczne są również wynikiem decyzji politycznych. W artykule przeanalizowano wybrane problemy i trudności, które pojawiają się przy pomiarze różnic rozwojowych, a w szczególności: - różnice będące przedmiotem zainteresowania interwencji publicznych, - wskaźniki, które mogą być stosowane do pomiaru zidentyfikowanych różnic. (abstrakt oryginalny)

Identification and measurement of regional differences is fundamental for the programming of the policy which reduces the socio-economic disparities between areas. There is a number of approaches in the European Union which function to identify specific areas that need the properly oriented public policy. This reflects the different views in the European Union and not only about a distance problem that requires targeted interventions of the state. Different approaches for determining the areas under the public intervention is the result of different selections of indicators to identify the problem, priorities, or joining the results of this analyze. It should be also mentioned that public interventions are also the result of political decisions. In this article the author examines some problems and difficulties that arise in measuring the disparities in development, in particular: - what the differences are of the interest of public intervention? - what indicators can be used to measure the identified disparities? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inwestowanie w przyszłość Europy, KE, 2010. http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_pl.cfm.
  2. Komisja Wspólnot Europejskich, Prawo konkurencji we Wspólnotach Europejskich, t. IIA: Zasady stosowane wobec pomocy pa􀄔stwa, Bruksela-Luksemburg 1995.
  3. Komunikat w sprawie sposobu stosowania art 92 ust 3) lit a) i c) do pomocy regionalnej, DzU WE C 212, 12.08.1998.
  4. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach nr 730/79 Philip Morris, § 26, oraz nr 310/85 Deufil [1987] ECR 901, § 18.
  5. Rozwój regionalny w Europie, RAPORTY EoRPA 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2008.
  6. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/93 z 20 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2052/88 w sprawie zadań z funduszy strukturalnych i ich skuteczności oraz w sprawie koordynacji działań pomiędzy nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi.
  7. Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, KE, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Bruksela 2008 r., http://ec.europa.eu/competition/state_ aid/studies_reports/studies_reports.cfm.
  8. Wishlade F., Yuill D., Measuring Disparities for Area Designation Purposes: Issues for the European Union, Regional and Industrial Policy Research Paper Number 24, European Policies Research Centre University of Strathclyde, Glasgow, June 1997.
  9. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej, 98/C 74/06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu