BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczudlińska-Kanoś Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych
Political conditions of providing social services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 51-64, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Usługi, Polityka społeczna, Samorząd terytorialny
Services, Social policy, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transformacja polityki społecznej rozpoczęta w Polsce na początku lat 90. XX wieku, definiowana jako "polityka rządów dotycząca działania mającego bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub do-chodu"1, nadal nie jest procesem zakończonym. O modelu, jaki ukształtuje się w najbliższych latach, będą decydować politycy i samorządowcy wybierani w demokratycznych wyborach. Celem artykułu jest przeanalizowanie ich po-glądów na temat świadczenia usług społecznych, wyrażonych w programach partii politycznych wchodzących w skład Sejmu VII kadencji. Analizy przed-stawione poniżej są również istotne ze względu na to, że władze regionalne, zwłaszcza członkowie sejmików województw, są wybierane w wyborach samo-rządowych, które charakteryzują się zdecydowanie większym stopniem upartyj-nienia niż elekcje do innych szczebli samorządu terytorialnego(fragment tekstu)

Started in Poland at the beginning of the 90 - the transformation of social policy is not a finished process. The model, which formed in the coming years will decide the politicians and local government elected in democratic elections. This article aims to examine their views on the provision of social services, expressed in the programs of political parties making up the seventh term of the Parliament. These analyzes are also important for this reason that the regional authorities, especially among the regional assemblies are elected in local elections, which are much more partisan than at other levels of elections to local government. The analyzes show that all parties, to a lesser or greater extent, regardless of the orientation in their programs related to social services. As leaders in this matter can be considered PiS and SLD, which is lots of high precision show a wide range of solutions to all problems linked with the social services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T.H. Marshall, Social Policy, Hutchinson University Library, Londyn 1967, s. 7.
 2. D. Antonowicz, Nowe zarządzanie publiczne w polityce społecznej, w: Socjologia i poli-tyka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004, s. 52.
 3. W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 93.
 4. M. Grewiński, Transformacja polityki społecznej w Europie - główne kierunki reorgani-zacji, w: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 21-22.
 5. M. Grewiński, Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji spo-łecznej w Polsce, w: Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Gre-wiński, J. Krzyszkowski, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 17.
 6. www.zalaczniki.ops.pl/dz1/20120209a.pdf, 14.04.2012
 7. E. Denek, Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, w: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 15.
 8. G. Esping-Andersen, Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 104-107.
 9. W. Wańkowicz, Wskaźniki realizacji usług publicznych. Materiał metodyczny, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MSWiA, styczeń 2004, s. 3.
 10. www.msap.uek.krakow.pl, 13.04.2012.
 11. Cz. Bywalec, Od kopciuszka do królowej, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 15.
 12. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 13. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578, z późn. zm.
 14. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zm
 15. http://platforma.org/media/dokumenty/Program_PO_100dpi.pdf, 14.04.2012.
 16. Program Prawa i Sprawiedliwości Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, www.pis .org.pl, 12.04.2012.
 17. Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Człowiek jest najważniejszy, http://psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wyborczy_PSL_260811.pdf, 13.04.2012
 18. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratyczne Jutro bez obaw, www.sld.org.pl, 13.04.2012.
 19. Program Ruchu Palikota, www.ruchpalikota.org.pl, 13.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu