BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpowski Tomasz
Tytuł
Tradycyjna a adaptacyjna metoda zarządzania projektami szkoleniowymi
Traditional vs. adaptive method in training project management
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 217-233, tab., wykr., bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Zarządzanie projektem, Szkolenia, Kompetencje pracownicze, Uczenie się
Methods of management, Project management, Training, Employees competencies, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z perspektywy niezwykle istotnej idei uczenia się przez całe życie (ang. life long learning) kształcenie, nabywanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy powinno odbywać się w warunkach zachęcających pracowników do rozwoju, wspierających kreatywność i innowacyjność. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu metody zarządzania projektem szkoleniowym na skuteczność szkoleń. Specyfika tradycyjnej i adaptacyjnej metody zarządzania projektami w istotny sposób wpływa na końcowe oceny projektów pod kątem skuteczności i poziomu satysfakcji klienta. Przeprowadzone badania własne dowodzą, że adaptacyjne podejście w realizacji projektów (Adaptive Project Framework) zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Błyskawiczne reakcje (adaptacyjność), to umiejętność niezwykle pożądana i której uczyć powinien każdy projekt szkoleniowy. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the process of constant learning for professional purposes is a must. Therefore, from the perspective of an extremely important concept of lifelong learning, it is education, qualifications and skills required on the labour market that should be acquired provided employees are encouraged to develop and promote their creativity and innovation. This paper presents the results of a survey concerning the impact of the training project management method on the effectiveness of trainings. The specificity of the traditional and adaptive method of the project management significantly influences the final evaluation of projects in terms of efficiency and customer satisfaction. The conducted research shows that the adaptive approach in project implementation (Adaptive Project Framework) increases the likelihood of success. The instant reaction (adaptability) is a highly desirable skill which should be taught in each training project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson R., Project management: cost, time and quality, two best guesses and phenomenon, it's time to accept other success criteria, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No 6.
 2. Cascio W.F., Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profits, McGrow-Hill, Nowy Jork 1989.
 3. Haffer J., Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 4. Kirkpatrick D.L., Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa 2001.
 5. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1978.
 6. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Rae L., Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2012.
 8. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 9. Shenhar A.J, Dvir D., T. Lechler, M. Poli, One size does not fit all - true for projects true form frameworks, PMI Conference, Seattle, July 2002.
 10. Shenhar A.J., Dvir D., How projects differ and what to do about it, w: The Wiley guide to managing projects, ed. By P.W.G. Morris, J.K. Pinto, Jon Wiley and Sons INC, Hoboken, New Jersey 2004.
 11. Suchodolski A., Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Woźniak J., Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2009.
 13. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
 14. Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R., Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6280
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu