BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kęprowska Urszula (Uniwersytet Gdański), Łuczak Mariola (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska
The Touristic Product And Its Estimate On The Example Of Gdansk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 107-124, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Produkt, Miasto
Product, City
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Produkt turystyczny nabiera coraz większego znaczenia jako instrument działań marketingowych w świetle rosnącej konkurencji na rynku turystycznym. Sukces rynkowy mogą odnieść tylko te miejscowości lub regiony, które zaoferują atrakcyjny produkt turystyczny. W konsekwencji jego atrybutem staje się jakość wszystkich elementów tworzących produkt. Ocena produktu powinna być dokonywana pod kątem spełniania oczekiwań jego odbiorców. Wymaga to realizacji systematycznych badań, które pozwolą na ocenę produktu obszarów turystycznych i lepsze dostosowanie go do potrzeb odwiedzających i mieszkańców. Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia analizy produktu turystycznego dla zwiększenia atrakcyjności miejscowości turystycznej. Jako przykład wybrane zostało miasto Gdańsk, które jest często odwiedzane przez turystów, jednakże - zdaniem autorów - jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany.(fragment tekstu)

The touristic product has greatest meanings as an instruments of marketing operations in the light growing competition on the touristic market. The market success can conquest only these localities or regions which can offer some attractive touristic product. The quality of all creating elements become attribute in its consequence of the product. The estimate of the product should be performed to grant all expectations of recipients. It requires to realize of the systematic research, which will allow to estimate of the touristic product and better fitting it for requirements of visitors and inhabitants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 159.
 2. S. Bosiacki, Analiza zachowań i preferencji konsumenckich jako podstawa kształtowania jakości produktu turystycznego, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 96-98.
 3. M. Łuczak, Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu, praca doktorska, Sopot 2004, s. 26, za: S. A. Bąk, Marketing w  gospodarce turystycznej, maszynopis, Warszawa 1997, s. 8.
 4. Ph. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for hospitality and tourism, Prentice Hall 1999, Upper Sadle River, s. 29.
 5. V.A. Zeithaml, A. Parasurman, L.L. Berry, Delivering quality Service, The Free Press, Macmillan Inc. 1990, s. 175-180.
 6. D. Jaremen, Jakość usług hotelarskich i jej badanie, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 795, Wrocław 1998, s. 113 - 121.
 7. M. Łuczak, Badanie i ocena jakości w usługach hotelarskich świadczonych klientom biznesowym, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 878, Wrocław 2000, s. 111-116.
 8. A. Rapacz, Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Poznań 1999, s. 23.
 9. A. Rapacz, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w  turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.  132.
 10. H. Zawistowska, Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów tu- rystycznych, w: Kierunki Rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa 2003, s. 80-82.
 11. Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 22.
 12. A. Nowakowska, Wpływ procesu globalizacji gospodarki światowej na ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, w: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, red. J. Biliń-ski, D. Sawaryn, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 103.
 13. R. Pieńkowski, K. Podlaszewska, Zastosowanie metod jakościowych w  badaniach satysfakcji - teoria i praktyka, w: Marketing usług profesjonalnych, t.2, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000 s. 2.
 14. www.stat.gov.pl, 26.11.2011.
 15. www.gdansk.pl/nasze-miasto, 26.11.2011.
 16. www.gdansk.pl/turystyka,139.html, 27.11.2011.
 17. www.kortowiada.pl/przyjaciele/patroni, 23.11.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu