BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kinorska Iwona (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Funkcja turystyczna miast województwa świętokrzyskiego
Tourist Function Of Towns And Cities Of The Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 125-136, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Miasto, Turystyka miejska
Tourism, City, Urban tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka i szeroko rozumiana rekreacja staje się współcześnie ważnym motorem wzrostu i rozwoju miast. Przykładem takiego rozumowania jest koncepcja miasta jako maszyny rozrywki (city as an entertainment machine) Terry N. Clarka1. Dlatego też jednym z częściej podejmowanych tematów badaw-czych jest rola turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej miast. Geografowie, podobnie jak planiści, traktują funkcję turystyczną jako jeden z ważniejszych czynników decydujących o przemianach funkcjonalno-fizjonomicznych miast, zwłaszcza w ich śródmieściach. Funkcję turystyczną rozumiane jest jako jedną z funkcji usługowych, której istota polega na świadczeniu usług tury-stycznych, przy czym pojęcie usług turystycznych rozumiane jest jako czynności służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych człowieka.(fragment tekstu)

A town in tourist space may be a centre that generates tourist activity or a transit place. Therefore, urban tourism will include multiple forms, e.g. cultural, business, cultural and entertainment, trade, religious, or sport and recreation tourisms. When the above statement is applied to the Świętokrzyskie Voivodeship‟s towns, the following question may arise: what do towns offer in order to attract tourists and encourage them to visit these places? With all the region‟s natural and tourist attractions it lacks promotion and proper development. It is worth mentioning that development of tourist function, when numerous towns of the voivodeship are de-industrialized, may stimulate recovery of these locations unless their tourist infrastructure is improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Derek, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa 2005, s. 199.
  2. A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa 2005, s. 155.
  3. K. Dwucet, S. Pytel, M. Tkocz, Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie zespołu miejskiego konurbacji katowickiej, w: Funkcja turystyczna miast, red. I. Jażdżewski, XXI Konwersatorium Wiedzy o  Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 58.
  4. I. Kiniorska, Procesy ludnościowe w miastach województwa świętokrzyskiego, w: Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 28.
  5. R. Krzysztofik, Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i  mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 2006, s. 35.
  6. E. Zuzańska-Żyśko, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2006, s. 127.
  7. E. Pałka, G. Łebek, Turystyka uzdrowiskowa szansą rozwoju obszarów wiejskich, w: Tu-rystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, E. Pałka, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kielce 2010, s. 25.
  8. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 47.
  9. E. Nowak, Dziedzictwo przemysłowe kielecczyzny, w: Tradycje i  współczesność działalności przemysłowej na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, red. E. Nowak, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, t. VI, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce 2007, s. 67.
  10. A. Szajnowska-Wysocka, Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej (na przykładzie Górnego Śląska), w: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geo-grafii historycznej, red. M. Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu