BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątyszek-Pych Alina (Uniwersytet Zielonogórski), Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim
Analysis of potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship development in the lubuskie region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 47-64, rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Usługi, Przedsiębiorczość
Business environment, Services, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main purpose of the article is to analyze the potential of business environment institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship devel-opment in the Lubuskie Region. In the first part of the elaboration the scope of the no-tion of business environment has been discussed, in the next part own research results have been presented while in the final section of the article the research findings have been summarized and recommendations regarding effectiveness of actions of business environment institutions in lubuskie voivodeship have been presented(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Dominiak, Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, "Przegląd Geograficzny" t. 76, z. 2, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004, s. 216-219.
  2. T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, w: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospo-darczego województwa łódzkiego, red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, s. 190-193.
  3. Dołzbłasz, Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na ob-szarze województwa dolnośląskiego, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, DAWG, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 64.
  4. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26.
  5. A. Biernat-Jarka, E. Planutis, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu po-ziomu innowacyjności sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 168. Eko-nomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13.
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzie-lania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, DzU 2009, nr 85, poz. 719.
  7. M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 13-16.
  8. Raport z badań: Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie święto-krzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemy-słowo-Handlowa, Kielce 2009, s. 12.
  9. K.B. Matusiak, Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej, w: Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 205.
  10. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Zielona Góra 2010, s. 63-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu