BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach
Intergenerational Knowledge Transfer in Companies.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 79-88, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Przedsiębiorstwo, Społeczeństwo
Knowledge transfer, Enterprises, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych wyzwań, przed jakimi stają obecnie gospodarki europejskie, jest starzenie się społeczeństwa. Analizy tego problemu nie należy ograniczać wyłącznie do wymiaru makroekonomicznego. Zmniejszający się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności, przy istotnie rosnącym udziale osób w wieku poprodukcyjnym, w tym powyżej 80 roku życia, to także źródła szans i zagrożeń dla konkretnych przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw.(fragment tekstu)

Due to demographic changes in upcoming decades companies will have to work out the solutions to counteract the loss of organizational knowledge. Many specialists, managers and entrepreneurs (companies' founders and owners) belong to the baby boomers generation. Increasing number of them will reach the retirement age and will make the decision to end their professional careers quite soon. The main aim of the article is to present the methodology of intergenerational knowledge transfer and its application in polish companies. Owing to the results of research conducted in pomorskie voivodaship, in the article has been also diagnosed causes of older employees' reluctance in the processes of intergenerational knowledge transfer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 2. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa 2010.
 3. Baby boomers - określenie na pokolenie osób urodzonych w okresie powojennego wyżu demograficznego, w latach 1946-1964.
 4. M. Zdziechowska, Emeryci kupują, "Wprost 24" 2006, nr 44.
 5. D. Stround, The 50 - plus market, Kogan Page Limited, Londyn 2005, s. 29.
 6. M. Beym, Dlaczego warto zbudować skuteczny plan zarządzania sukcesją?, http://kadry.nf.pl (5.10.2010).
 7. K.E. Sveiby, The New organizational wealth: managing and measuring knowledge-based assets, Berret- Koehle Publisher, San Francisco 1997, s. 30.
 8. P. Drucker, The information executives truly Reed, Harvard Business Review, styczeń-luty 1996.
 9. A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. M.J. Stankiewicz, Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 11. K. Ziemniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 12. A. Koźmiński, op.cit., s. 96.
 13. J. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006, s. 33.
 14. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Managing knowledge - building blocks for success, John Wiley & Sons Ltd., 2000, s. 24.
 15. G. von Krogh, K. Ichijo, I. Nonaka, Enabling knowledge creation. How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, Oxford University Press 2000, s. 7, 30.
 16. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 257.
 17. A. Hauke-Lopes, Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny - podejście sieciowe, rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, Poznań 2008, s.46.
 18. D. Piktialis, K.A. Greenes, Bridging the gaps. How to transfer the knowledge in today's multigerational workplace, Research report, R-1428-08-RR, http://www.conference-board.org (15.08.2011).
 19. Knowledge sparing, mentoring and e-learning within European companies, Transnational report, SISC, Rome 2009.
 20. J. Perek-Białas, K. Turek, H. Strzałkowska, Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011, s. 89-90.
 21. A. Richert-Kaźmierska, M. Forkiewicz, M. Grudzińska, Identifying the needs of Best Ager activities in participating regions, Raport cząstkowy, Gdańsk 2011, s. 1.
 22. Knowledge sharing..., s. 18.
 23. A. Richert-Kaźmierska, op.cit., s. 2.
 24. J. Staręga-Piasek, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, w: Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 127-136.
 25. M. Boni, Generacja 50+. Dylematy, działania - Głos w e-debacie europejskiej 2004/05/14 - Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl/news.php?sts&id=78 (9/10/2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu