BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machnik Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Popyt na imprezy ekoturystyczne w świetle badań ankietowych w Wielkopolsce
Demand for Ecotourist Events Based on Survey Conducted in Wielkopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 177-188, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Ekoturystyka, Popyt turystyczny
Ecotourism, Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wyniku przeprowadzonych badań terenowych i dokonanych następnie analiz można stwierdzić, że dla większości respondentów pojęcie ekoturystyki jest obce i co najmniej tajemnicze - niewielu miało jakikolwiek kontakt z imprezami ekoturystycznymi. Respondenci nie byli też specjalnie zainteresowani zmianą stylu podróżowania na bardziej zgodny z koncepcją ekoturystyki, tj.: małe grupy, mniejszy pośpiech, dogłębne poznawanie odwiedzanego miejsca, zapoznanie się z lokalnymi obyczajami. Jednakże istnieje pewien ograniczony popyt na takie imprezy, co jest zgodne zarówno z przyjętymi założeniami, jak i definicją samej ekoturystyki. Pozwala to mieć nadzieję, że uda się nie tylko wypracować teoretyczne modele rozwoju ekoturystyki, ale także wykształcić czy też przygotować do korzystania z takiej oferty grupę odpowiedzialnych i zaangażowanych turystów, a także zaszczepić samą ideę wśród władz szczebla lokalnego i organizatorów imprez. Jak wspomniano, należy jednak zachować umiar, gdyż nadmierny popyt, a tym samym podaż imprez organizowanych na terenach przyrodniczo cennych i wrażliwych na antropopresję mogłyby w efekcie obrócić się przeciwko zachowaniu tychże obszarów i komfortowi lokalnych społeczności, co byłoby sprzeczne z koncepcją turystyki zrównoważonej.(fragment tekstu)

In the days when mass tourism is becoming less popular, new ideas how to spend one's free time and learn something new have appeared. Ecotourism can be such an example. It is by definition tourism which contributes to both nature protection and local community interests. It requires a tourist to be disciplined and interested in getting to know the area he or she visits. Ecotourist destinations should be wild and untouched but it seems you can meet ecotourist demands on any area which is naturally valuable. We can observe big difficulties with defining ecotourist events not only by their organizers but also local governments and tourists themselves. The questions is - Is there a demand for such events and - if there is - isn't it dangerous for potential destinations. To find the answer a survey has been made by Chair of Human Ecology on Tourism and Recreation Faculty of University School of Physical Education in Poznań. The survey has been made on tourists visiting local landscape parks. The results of this research are going to be published in this paper. In conclusion, although interest in nature, its protection and relax 'in the open' is quite big, ecotourism is still perceived by tourists as something unknown, mysterious and 'not for them'(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Kurczewski, A. Machnik, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku - globalne wyzwania i zagrożenia, Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki oraz Katedra Geografii Turyzmu, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF w Poznaniu, Poznań 2006, s. 373-377.
  2. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 48.
  3. Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 27.
  4. J. Krippendorf, Tourism in the system of industrial society, "Annals of tourism research" 1996, nr 13(4), s. 517-532.
  5. R.W. Butler, Developing the destination: difficulties in achieving sustainability, w: Tourism in scientific research, red. W. Alejziak, R. Winiarski, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Kraków-Rzeszów 2005, s. 33-45.
  6. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. AE Poznań, 2006, s. 131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu