BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przetacka Zdzisława
Tytuł
Różnorodność ze względu na wiek - zarządzanie wiekiem w organizacjach wiekiem w organizacjach
Age diversity - managing age in organizations
Źródło
Kobieta i Biznes, 2009, nr 1-4, s. 18-23,s. 47-52, bibliogr. 3 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie wiekiem
Diversity management, Age management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Można wskazać wiele uzasadnień dla wdrożenia nowych strategii zarządzania personelem, uwzględniających efektywne rozwiązania skierowane do zróżnicowanych wiekowo kadr. Przygotowanie i wdrożenie tych strategii to korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli dla pracowników i pracodawców, a także dla klientów. Implementacja rozwiązań wspierających politykę równościową ze względu na wiek, to także konieczność wynikająca z przepisów prawa unij nego. Dyrektywy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, a w szczególności Dyrektywa w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu bez względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną (Dyrektywa Rady 2000/78/WE), zmieniają ramy prawne, w jakich działają podmioty gospodarcze i zobowiązują do respektowania nowych regulacji w praktyce. Na obowiązujące przepisy warto spojrzeć z perspektywy korzyści dla biznesu, wynikających z wdrożenia polityki równości i różnorodności.(fragment tekstu)

There may be pointed out many justifi cations for development of new strategies of staff management taking into consideration effective solutions addressed to personnel diversifi ed by age. Development and implementation of these strategies means above all advantages for all interested parties, namely employees and employers, as well as customers. Implementation of solutions facilitating equality policy in respect to age is also a requirement resulting from the regulations of the Community law. Directives concerning combating discrimination, and in particular the Directive regarding laying down a general framework for combating discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards employment and occupation (Council Directive 2000/78/EC), change legal framework of activities of economic entities and oblige them to comply with the new regulations in practice. It is worth to view the obligatory regulations from the perspective of advantages for business following implementation of the equality and diversity. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
  2. Emerytura, a co to jest? "Manager Magazyn" 2007, nr 10.
  3. Poradnik szkoleniowy Komisji Europejskiej. Program Wspólnotowy na rzecz zwalczania dyskryminacji 2001-2006, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu