BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liziński Tadeusz (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Żuławski Ośrodek Badawczy)
Tytuł
Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich
Problems Of Environmental Goods And Services Valuation In Rural Areas In Context Of Their Multifunctional And Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 146-163, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Dobra konsumpcyjne, Wieś, Usługi
Consumer goods, Village, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby przyrodnicze związane z obszarami wiejskimi mają znaczenie produkcyjne i ekologiczne, nadające im charakter dóbr publicznych. Pełną wartość ekonomiczną tych dóbr tworzy wartość wynikająca z bezpośredniego i pośredniego użytkowania oraz wartość nieużytkowa w tym opcjonalna, dziedziczna i egzystencjalna. Pełna wycena wartości zasobów przyrodniczych powinna obejmować cztery etapy: identyfikację walorów i funkcji danego zasobu czy zbioru zasobów, identyfikację i przypisanie poszczególnym walorom i funkcjom elementów pełnej wartości ekonomicznej zasobu przyrodniczego, dobór właściwej metody wyceny zidentyfikowanych walorów i funkcji, wycenę zasobu. Do wyceny wartości pozarynkowych można wykorzystać metodę wyceny warunkowej (CVM), metodę kosztu choroby (COIM), metodę kosztów podróży (TCM) i metodę cen hedonicznych (HPM). Wyceniony w dwóch wariantach metodą kosztów podróży Kanał Elbląski ma wartość: wariant I - 236 431 620 PLN, wariant II - 517 970 700 PLN.(abstrakt oryginalny)

Sustainable and multifunctional development of rural areas requires the rational management of natural resources which appear in the area. Rational management is impossible without full valuation of the resources and their functions they fulfill. The re-sources often fulfill public goods functions and their full value in not reflected by market economic categories. The aim of the paper is demonstration that non-production functions of the natural resources have their own value; it can be estimated using methods elaborated in environmental economics. The conception of full economic value of natural resources and basic methods to estimate the value are used to achieve the aim. The methods are: WTP, CVM, COIM, HPM, TCM. The valuation of the touristic value of the Elbląg Channel using TCM is presented as an example of use one of above mentioned methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kostuch R., Użytki zielone w krajobrazie, Wiadomości Melioracyjne i  Łąkarskie nr 2, Warszawa 1994.
 2. Kuczyński M., Akwakultura stawowa jako narzędzie dla zrównoważonego rozwoju, w: Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce. Perspektywy rozwoju, red. M. Cieśla, J. Śliwiński, Warszawa 2010, za: M.A. Szumiec, Multidirectional, in-tegrated and sustainable role of carp ponds, w: Conference papers of 8th annual carp producers, Pol. Fish. Soc. 2003.
 3. Liziński T., Postawy ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2010.
 4. Pearce D.W., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environmental, Harvester Wheatsheat, New York 1990.
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, MRiRW, maszynopis, Żuławski Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego 2011.
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa 2011.
 7. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; http://www.minrol.gov.pl.
 8. Shechter M., Wycena środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 9. Śliwiński J., Zarys rozwoju tradycyjnej gospodarki stawowej na ziemiach Polskich, w: Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce. Perspektywy rozwoju, red. M. Cieśla, J. Śliwiński, Warszawa 2010.
 10. Wasilewski Z., Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodne z wymogami Wspólnej Polityki Rolnej, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 2 (26), Falenty 2009.
 11. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu