BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Kuczyński Dariusz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Ossowski Zbigniew (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Wojdakowski Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Formella Marlena (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Analiza kwantytatywna zmienności struktury popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających muzeum zamkowe w Malborku
Quantitative Analysis of Tourist Demand Structure Variability Basing on the Visitors' Statistics of the Malbork Castle Museum
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 265-277, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny
Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęcia próbę zbadania problematyki popytu turystycznego na usługi Muzeum Zamkowego w Malborku. Prezentowane na łamach niniejszego artykułu wyniki stanowią pokłosie pierwszego etapu całego programu badań naukowych realizowanych przez zespół. Analizie zostały poddane dane zebrane na przestrzeni lat 2004-2010, dla których wykorzystano opis statystyczny w formie tabelarycznej, graficznej i parametrycznej5. Zbadano zjawisko zmienności wybranych kategorii liczbowych w okresie ostatnich siedmiu lat. Do opracowania charakterystyki zmienności wykorzystano podstawowe instrumenty z zakresu statystyki opisowej, jak: przyrost względny łańcuchowy i łańcuchowe tempo zmian. Zastosowano miary położenia, miary tendencji centralnej, obliczono wartości średnie miesięczne i roczne. Obliczono również miary zróżnicowania rozkładu, wykorzystano odchylenie bezwzględne, odchylenie w ujęciu procentowym, średnie odchylenie bezwzględne - z powodzeniem stanowiące punkty wyjściowe do dalszej analizy statystycznej oraz obliczenia wskaźników typu wariancja i odchylenie standardowe. Zebrany materiał analityczny i zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły na wypracowanie interesujących wniosków odnośnie do zmienności struktury popytu. Analiza zmian o charakterze kwantytatywnym stanowi naturalny wstęp do dalszych badań czynników kwalifitywnych i planowanych badań marketingowych mających na celu poznanie determinant popytu, motywów, preferencji i zachowań konsumpcyjnych turystów odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku. (fragment tekstu)

Permanently arising changes in current economy have been lately forcing even leaders and biggest players of tourist service market to undertake activities in order to maintain satisfying level of income. Getting to know the functioning of the demand side of the market plays a crucial role in the efficiency of entrepreneurs decision making process. Some spectacular examples of successful demand management can be found upon the activity of the Malbork Castle Museum. In order to elaborate thorough characteristics of the demand side of museum's visitors, a survey has been conducted by Department of Tourism Economics of Academy of Physical Education and Sports in Gdańsk. An analysis of demand structure changeability, with emphasis put on strategic segments variation, inbound traffic, individual and group visitors, school tourism, share of nationality of foreigners, price elasticity, and many other factors has been carried out. Taking advantage of arithmetic mean, deviation, dispersion, correlation, quantitative analysis as an introduction to planned further marketing research of qualitative changes in consumers' attitudes and behavior. Being taken into consideration, revealed results of survey are very likely to improve even more the marketing and administration effectiveness of the Malbork Castle Museum.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Dziedzic, K. Łopaciński, A. Saja, J. Szegidewicz, Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010. s. 49.
  2. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski, Materiały Instytutu Turystyki w Warszawie, Warszawa 2011.
  3. A. Balicki, W. Makać, Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004. s. 7.
  4. J. Wawrzynek, Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 26.
  5. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka, WN-T, Warszawa 2006, s. 359.
  6. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 15.
  7. B. Marciszewska, Produkt turystyczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 24.
  8. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu