BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Przedsiębiorczy wymiar klastra
Entrepreneurial Dimension of the Cluster
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 28-47, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Przedsiębiorczość
Business cluster, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było podkreślenie przedsiębiorczego wymiaru klastra, gdyż w strukturach klastrowych można mówić o kilku wymiarach przedsiębiorczości, między innymi o procesie, akcie tworzenia czegoś nowego i wartościowego, wykorzystywania wiedzy i kreatywności w celu generowania korzyści, czy zespole cech opisujących szczególny sposób postępowania ludzi wykazujących się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością do adaptacji i antycypacji w otoczeniu. Ponadto zarządzanie klastrami okazuje się w praktyce bardziej złożone niż pojedynczymi przedsiębiorstwami o jednolitej strukturze organizacyjnej. Rozważania, których zarys przedstawiono w niniejszym artykule, powstały zarówno na podstawie badań teoretycznych, jak i badań empirycznych. (fragment tekstu)

The article presents the essence and the key forms of entrepreneurship. Emphasized the entrepreneurial nature of the cluster, taking into account the complexity of managing this structure. The authors suggest that entrepreneurial activity in the cluster structure conducive to the competitiveness of the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski G., Gryzik A., Matusik K.B., Stawarz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań, PARP, Warszawa 2009.
 2. Bembenek B., Partnerstwo przejawem przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006.
 3. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 4. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, PARP, Warszawa 2001.
 5. Bratnicki M., Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 6. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE w K atowicach, Katowice 2002.
 7. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, Wyd. Dom Organizatora, TN OiK, Toruń 2004.
 8. Dyduch W., Zarządzanie przedsiębiorcze w polskich organizacjach, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1014, Wrocław 2004.
 9. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, PARP, Warszawa 2007.
 10. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 11. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 12. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 13. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002.
 14. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 15. Innowacje i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 16. Jak stworzyć klaster, red. W. Szajna, Wyd. WSI iZ, Rzeszów 2011.
 17. Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 18. Kabicz J., Znaczenie ekonomii społecznej dla rozwoju obszarów stagnacji gospodarczej, w: Ekonomia społeczna - wybrane aspekty rozwoju, red. D. Chomiak, Wyd. Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym "Nadzieja", Warszawa 2011.
 19. Kostulska M., Współpraca przedsiębiorczości socjalnej z biznesem - na przykładzie doświadczeń Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UN DP), w: Ekonomia społeczna - wybrane aspekty rozwoju, red. D. Chomiak, Wyd. Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym "Nadzieja", Warszawa 2011.
 20. Laszuk M., Innowacyjność w przedsiębiorstwie, http://www.laszuk.republika.pl/Innowacyjnosc_ w_przedsiebiorstwie.pdf (22.07.2012)
 21. Laszuk M., Przedsiębiorczość wewnętrzna, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 22. Leś E., Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 23. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 24. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 25. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 26. Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2000.
 27. Przedsiębiorczość we współczesnych procesach gospodarowania. Studia przypadków, red. H. Kościelniak, S. Gostkowska-Dźwig, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 28. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE , Warszawa 1997.
 29. Różne podejście do wspierania klastrów, "Innowacje w E uropie" 2007, nr 1.
 30. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE , Warszawa 2009.
 31. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2008.
 32. Sus-Januchowska A., Innowacyjność, przedsiębiorczość, elastyczność - triada nowoczesnego zarządzania, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław 2006.
 33. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu