BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Arkadiusz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie klastrw dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce
TheII Role of Clusters for the Innovativeness of Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 177-190, bibliogr.15 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność
Business cluster, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu inicjatyw klastrowych w Polsce na innowacyjność uczestniczących w nich podmiotów gospodarczych. W badaniach przyjęto hipotezę, że klastry oddziałują na zwiększanie zaawansowania technologicznego firm i wdrażanie przez nie innowacji, ponieważ stanowią efektywny mechanizm współpracy między przedsiębiorstwami oraz biznesem i nauką, przyczyniającej się do: wspólnej działalności B+R, transferu technologii, rozprzestrzeniania wiedzy, przepływu informacji oraz rozwoju wykwalifikowanej siły roboczej. Ważne znaczenie ma także wpływ klastrów na rozwój środowiska sprzyjającego innowacjom, w tym budowę wzajemnego zaufania między partnerami. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku na 50 koordynatorach oraz 350 przedsiębiorstwach członkowskich inicjatyw klastrowych. Z uwagi na dozwoloną maksymalną objętość artykułu przedstawiono w nim w skrótowy sposób część uzyskanych w badaniach wyników, natomiast szersza analiza zostanie umieszczona w przygotowywanej do druku książce habilitacyjnej autora. (fragment tekstu)

The article focuses on the concept of clusters, which are successful method of stimulating interactions and cooperation between firms, as well as between business and science. Developing clusters is a good answer to the observable phenomena of fragmentation of knowledge and capital in modern economy that makes efficient innovative activity dependent not only on the internal resources of an enterprise, but primarily on the combination of knowledge and skills of different organizations. The aim of the study is to analyse the impact of the development of clusters in Poland on the level of innovativeness of their member firms. The evidence collected in 2012 from 50 coordinators and 350 companies belonging to cluster initiatives proves that clustering plays a positive role in influencing innovation-related business activities, but the potential existing in this form of cooperation has not been fully reached. According to the results of the survey research, clusters positively influence the implementation of new solutions in the enterprises, in particular non-technological innovations. Especially important is the contribution of clusters to developing innovation-friendly environment, characterized by effective communication and cooperation, and high level of trust between partners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H.W., Appleyard M., Open Innovation and Strategy, "California Management Review" 2007, Vol. 50, No. 1.
 2. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011 r. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 3. Duarte V., Sarkar S., Separating the wheat from the chaff - a taxonomy of open innovation, "European Journal of Innovation Management" 2011, Vol. 14, Iss. 4.
 4. Johannessen J.A., A systemic approach to innovation: the interactive innovation model, "Kybernetes" 2009, Vol. 38, Iss. 1/2.
 5. Karlsson C., Andersson M., The Location of Industry R&D and the Location of University R&D, w: Ch. Karlsson, A.E. Andersson, P.C. Cheshire, R.R. Stough (eds), New Directions in Regional Economic Development, "Advances in Spatial Science",  Springer, Berlin 2009.
 6. Kowalski A.M., Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez internacjonalizację klastrów, "Studia Europejskie" 2011, nr 1 (57).
 7. Kowalski A.M., Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6.
 8. Kowalski A.M., Znaczenie klastrów w tworzeniu nowych form innowacji, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2010, nr 3 (47).
 9. Kowalski A.M., Marcinkowski A., Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki - przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 9 (w druku).
 10. Kowalski A.M., Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, w: M. Weresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Szkoła Główna Handlowa w W arszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
 11. Lundvall B.Å., National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992.
 12. Mothe C., Thi T.U.N., The link between non-technological innovations and technological innovation, "European Journal of Innovation Management" 2010,  Vol. 13, Iss. 3.
 13. OEC D, Eurostat, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD, Paris 2005; polskie wydanie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i S zkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 14. Toivanen H., Polityka innowacyjna Finlandii, w: Wzrost gospodarczy a innowacje, Publikacja pokonferencyjna, J. Koch (red.), Wrocław 2008.
 15. Weresa M., Internacjonalizacja systemu innowacji w Polsce na tle wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w: M. Weresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Szkoła Główna Handlowa w W arszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu