BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał relacji jako składnik infrastruktury społecznej gospodarki opartej na wiedzy
Relation Capital As A Part Of Social Infrastructure Of The Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 204-213, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Kapitał, Infrastruktura społeczno-gospodarcza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Capital, Socio-economic infrastructure, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z głównych czynników ograniczających zdolność kraju do stania się gospodarką opartą na wiedzy (GOW) jest słaba infrastruktura społeczna. Gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują dobrej jakości infrastruktury społeczne, w skład których wchodzi kapitał relacji, a zwłaszcza rozwiązania instytucjonalne wspierające współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym między różnymi podmiotami. W rozwoju gospodarczym ważny jest kapitał relacji, gdyż przyczynia się on do poprawy produktywności krajów i warunkuje osiągniecie etapu dobrobytu, z którym utożsamiana jest gospodarka oparta na wiedzy. Jest to związane z tym, że wzrost intensywności współpracy między firmami, branżami czy krajami, jak i w ich obrębie zwiększa przepływy wiedzy i zakres dzielenia się nią poprzez różne kanały, czyli powiązania o charakterze poziomym lub pionowym. Powiązania tego typu, oparte na współpracy i rosnącym stopniu wzajemnej znajomości i zaufania, nazywane produktywnymi relacjami, zachęcają do podejmowania nowych aktywności, między innymi zawierania porozumień kooperacyjnych, sprzyjając tym samym uczeniu się podmiotów wzajemnie od siebie i intensyfikacji wprowadzania stymulowanych tym procesem innowacji. Z odwrotną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku silnej atmosfery konkurencji między firmami, branżami czy krajami i w ich obrębie, której często towarzyszy niski stopień wzajemnej znajomości i zaufania. Jest to zazwyczaj skorelowane z mniejszym poziomem współpracy i dzielenia się wiedzą oraz brakiem różnego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych ułatwiających kooperację, a więc rozwój kapitału relacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is a discussion of relation capital as an essential component of the knowledge based economy (KBE). In the first part of the work are presented the notion of relation capital as a part of social and therefore intellectual capital and its main characteristics is presented. The second part is devoted to describe relation capital as a pillar of social infrastructure of KBE. The paper finishes with a statement, that without investment in relation capital which facilitates the development of human and structural capital it is impossible to attain the knowledge based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand V., Glick W.H., Manz Ch. C., Thriving on the Knowledge of Outsiders, Tapping Organizational Social Capital, "Academy of Management Executive", 2002, 16.
 2. Bumsub J., The Roles of Public Relations and Social Capital for Communal Relationship Building, Enhancing Collaborative Values and Outcomes, w: Conferences Papers - International Communication Association, January 2010 Annual Meeting.
 3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Foss N.J., Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy. The Coordination of Firms and Resources, Oxford Scholarship 2005.
 6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 7. Gibbons D.E., Friendship and Advice Networks in the Context of Changing Professional Values, "Administrative Science Quarterly" 2004, No. 49.
 8. Jankauskas V., Šeputienė J., The Relation Between Social Capital, Governance and Economic Performance in Europe, "Business, Theory and Practice" 2007, No. 3.
 9. Jantoń-Drozdowska E., Majewska-Bator M., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, EPU nr 35, Szczecin 2009.
 10. Johnson K.B., Harnessing the power of social networks, "Knowledge Management Review" 2000, No. 1.
 11. Majewska M., Warunki i metody rozwoju współpracy między pracownikami w ramach zarządzania wiedzą, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, EPU nr 5, Szczecin 2006.
 12. Majewska-Bator M., Rola polityki przemysłowej w kształtowaniu otoczenia technologicznego przedsiębiorstwa, w:] Polityka ekonomiczna jako czynnik kształtujący otoczenie biznesu, red. E. Jantoń-Drozdowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 13. Majewska-Bator M., Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2010.
 14. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 16. Sikorski C., Relacje komunikacyjne, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, WN PWN, Warszawa 2005.
 17. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 18. Wenger E., Snyder W., Communities of Practice, The Organizational Frontier. "Harvard Business Review" 2000, No. 1.
 19. Zheng-dong L., Structural Analysis of Social Capital, Institution, Relations, and Order, "Canadian Social Science" 2010, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu