BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichowska Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Struktura nabywców usług agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
Structure of the Buyers of Agritourism in the Kujawsko-Pomorskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 183-199, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka
Agrotourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat szczególnie istotnym zagadnieniem stało się prowadzenie systematycznych badań rynku agroturystycznego w Polsce. Jak pisze R. Pytlos1, współczesne rolnictwo nie może obyć się bez agroturystyki. Traktuje się ją jako bodziec ekonomiczny2 oraz dziedzinę wyznaczającą nowy styl spędzania czasu wolnego. Badacze trendów często zadają sobie pytanie: jak będzie dalej kształtował się popyt na tego rodzaju usługi i jak w przyszłości będzie wyglądał ten potencjał. Jego tendencje rozwojowe kształtują (obok sytuacji ekonomicznej gospodarstw) różnorodne i wciąż wzrastające potrzeby ludzi, co do form spędzania czasu wolnego. Postawa i mentalność współczesnego turysty przejawia się obecnie w zwiększonej świadomości ekologicznej, wzroście doświadczenia w podróżowaniu, podwyższeniu wymagań co do jakości usług, a także w bardziej selektywnym wyborze celu podróży.(fragment tekstu)

Studies carried out in selected areas of the kujawsko-pomorskie showed that the structure is dominated by buyers of agritourism families (86,6%), teenagers (50,6%) and hobbyists (48,0%) - mushroom pickers, fishermen, nature lovers. A large part of providers (57,7%) declared the adoption to stay in their houses of various tourists. Only 14,6% wanted to build a service in the future based on one category of visitors. Current-ly, it does have 22,6% of respondents. The hosts say that the number of tourists eager to spend their holidays in the countryside is still increasing. Also increases the duration of their stay. In season, the longest stay for a family holiday (more than a week), followed by seniors and youth (almost a week). Looking at the total number of visitors (20 630 people), it is mainly dominated by youth - 46.8% (although it only visit half of the households) and hobbyists (12.5%). Increasingly important role in this sector are also seniors (8.0%). Research shows that most are interested in agritourism product residents of other provinces (mainly from the cities). Such a response has granted 73,1% of households.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Pytlos, Nowe kierunki rozwoju agroturystyki - edukacja dzieci i młodzieży, w: "Rynek Turystyczny" 2004, nr 11, s. 14-15
 2. M.J. Batyk, Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego,
 3. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1/20011, PAN, Oddział w Krakowie, Komisje Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 59. J. Cichowska, Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych, Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. M. Drzewieckiego, UMK, Toruń 2008,s.76
 4. S. Iwicki, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy nr 87, Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998
 5. M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002, s. 43.
 6. W.J. Cynarski, J. Słupecki: Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, "Turystyka Kulturowa" 2011, nr 10,s.25
 7. J. Cichowska: Cena pakietu usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 591, "Ekonomiczne Problemy Uług" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 8. Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, cz. I, Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 40.
 9. B. Kutkowska, Podstawy rozwoju agroturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 155.
 10. Z. Warzocha, D. Malinowska, W. Pawluczuk, R. Szulc, J. Wakszyńska, Otoczenie społeczne, klienci i oferta gospodarstw agroturystycznych, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Łomża 2003, s. 54.
 11. E. Pałka, Ukierunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Autoreferat pracy doktorskiej wykonanej w Zakładzie Geografii Ekonomicznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2001, s. 15.
 12. Z. Kryński, B. Józefczyk, M. Kilar, Potencjał usługowy gospodarstw agroturystycznych w powiecie bieszczadzkim, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 105
 13. M. Marks, K. Młynarczyk, I. Połucha, E. Marks, Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w ocenie właścicieli wybranych gospodarstw agroturystycznych na Mazurach, w: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Materiały konferencyjne, KCDRRiOW, Kraków 200, s. 129.
 14. T. Dziechciarz, Bariery rozwoju agroturystyki w powiecie Janów Lubelski, w: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, Prace naukowo - dydaktyczne, Zeszyt 15, Krosno2005, s. 275
 15. M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 139
 16. W. Krupińska, Możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych w kontekście kształtowania regionalnego produktu turystycznego,
 17. Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, Prace naukowo - dydaktyczne, Zeszyt 15, Krosno 2005, s. 107
 18. J. Cichowska, A. Klimek, Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego,
 19. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 14, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddziała w Krakowie, s. 75-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu