BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Perspektywy zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Prospects for Use Public-Private Partnership in the Small and Medium Enterprises in Light of Empirical Studies.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 30-39, rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Przedsiębiorstwo, Inwestycje
Public-Private Partnerships (PPP), Enterprises, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest nowoczesną formą finansowania inwestycji, głównie infrastrukturalnych w wielu krajach świata. Jego istotą jest współpraca sektora publicznego i prywatnego w wykonaniu zadania publicznego, prowadzona z reguły w długim terminie na podstawie zawartej umowy, zapewniająca obu stronom wymierne korzyści1. W perspektywie roku 2013 należy jednak liczyć się z koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie w Polsce, ponieważ zmienią się wówczas kryteria przyznawania pomocy finansowej krajom Unii Europejskiej oraz zmianom ulegną same programy pomocowe.(fragment tekstu)

Public-Private Partnership (PPP) is a modern form of financing of investments, primarily infrastructure in many countries around the world. The general opinion, however, this instrument is designed primarily for large parties, because it concerns a very expensive investment, which, because of the size and scale of the work very difficult to carry out the company of the SME sector. Therefore, the article presents the background of our own research attempts to answer the question whether an instrument of public-private partnerships can be used successfully for the SME sector and to what extent these entities can work together in this formula. The article presents the main areas of application of public-private partnerships, which can successfully handle the SME sector enterprises. Also mentioned the most important limitations in the use of this instrument.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Cenkier, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s.51.
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, red. J. Rutkowski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 30.
 3. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 21.
 4. A. Borowiec, Możliwości budowy sieci gospodarczych na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle badań empirycznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, artykuł w druku.
 5. Investment Support, Rynek PPP w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2011.
 6. P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 42-46.
 7. Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study, Deloitte 2006, s. 22.
 8. W. Łysakowski, Konsorcjum przedsiębiorstw jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne - Doradca" 1999, nr 9.
 9. L. Stecki, Konsorcjum, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 1997.
 10. A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 159.
 11. A. Gajewska-Jedwabny, Wsparcie instytucjonalne motorem rozwoju PPP na świecie, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2007, nr 15/16 (241/242).
 12. Dz. Urz. UE, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ulepszenia modeli partycypacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych przy udostępnianiu e-usług dla wszystkich w UE-27 z dnia 15.02.2011, C 48/72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu