BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdakowski Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Ossowski Zbigniew (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej
Profiling of Sport Tourists Following the Traveling Football Fans' as an Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 265-278
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Sport, Podróże turystyczne
Sport, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizując sferę popytu w procesie rynku branży turystycznej, w tym również o specyfice sportowej, należy przede wszystkim przeprowadzić możliwie najskuteczniejszą identyfikację klientów przynależących do każdego ze zidentyfikowanych jego części. Typologia potencjalnych konsumentów1 produktów turystycznych stanowi warunek prawidłowego wyboru segmentów docelowych dla poszczególnych ofert2. Dlatego też zasadnym staje się opracowanie profili potencjalnych uczestników turystyki sportowej w dyscyplinie piłka nożna ze względu na wybrane ich cechy osobowe, co ułatwi tworzenie i kreowanie adresowanych do nich markowych produktów sportowych3 i turystycznych4 zgodnie z założeniami teoretycznymi.(fragment tekstu)

In the market process of the tourism industry, including the sports tourism, the ba-sic requirement is to identify the most effective possible consumers, belonging to each of the identified market segments. Typology of potential consumers of tourism products is a prerequisite for the proper selection of target segments for each offer. Therefore, it becomes reasonable to develop profiles of potential participants in the sport tourism connected with football. They are according to their personal characteristics, which will facilitate creating and producing - in accordance with theoretical assumptions - design-er sport and tourist product targeted at them(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 71-73.
 2. M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku - przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 91
 3. Z. Wyżnikiewicz-Kopp, M. Boruszczak, B. Marciszewska, Wybrane zagadnienia menedżmentu sportowego, Wydawnictwo Uczelniane AWF Gdańsk, Gdańsk 1996, s. 77.
 4. K. Michałowski, Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych w rozwoju regionów, Zeszyty Naukowe 383, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 101-102.
 5. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia Ekonomia, Wydanie III, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1993, s. 51;
 6. J. Laudańska-Trynka, Mechanizm rynkowy,
 7. Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Wybrane elementy z mikroekonomii, red. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka, Wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 22.
 8. T. Sahaj, Kobiety na boisku i widowni, w: "Sport wyczynowy"2006, nr 5-6, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2006, s. 54.
 9. J. Basiaga-Pasternak, Psychologiczne uwarunkowania patologicznych zachowań kibiców piłkarskich,"Sport wyczynowy" 1999, nr 1-2, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1999, s. 76.
 10. H. Jasiak, A. Jotan, Leksykon sportu dla wszystkich, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, Wydawnictwo Centrum Artystyczno-Reklamowe, Warszawa 1998, s. 294
 11. Z. Borowska-Kwasik, Gospodarstwo domowe,
 12. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 98.
 13. M. Andrzejewski, Roman Korynt, legenda gdańskiej Lechii, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2004, s. 64.
 14. D. Rucińska, Istota zarządzania marketingowego działalnością transportową,
 15. Zarządzanie marketingowe działalnością transportową, red. D. Rucińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 76.
 16. S.A. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 199
 17. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku,
 18. E.J. McCarthy, Basic Marketing, A managerial approach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 183;
 19. B. Marciszewska, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo COS RCMSKFiS, Warszawa 1997, s. 68.
 20. B. Suchodolski, Wprowadzenie w problematykę konferencji,
 21. Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, red. B. Suchodolski B, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1986, s. 7;
 22. D. Jankowski, Wprowadzenie, w: red. D. Jankowski, Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 14-15
 23. P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w wyjazdowych meczach piłki nożnej, niepublikowana rozprawa doktorska, Częstochowa 2011, s. 149
 24. T. Górecki, Patologia młodzieżowej podkultury kibiców sportowych, w: "Kultury Fizyczna" 1989, nr 9-10, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 29
 25. D. Żytko-Sitkiewicz, Motywy uczestnictwa w widowisku sportowym,
 26. "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1993, nr 2, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 1993, s. 55.
 27. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 25.
 28. B. Marciszewska, Kreowanie wiedzy warunkiem racjonalnego wykorzystania potencjału turystycznego Pomorza,
 29. red. B. Marciszewska, S. Miecznikowski, Usługi a rozwój gospodarczo-społeczny, Materiały z konferencji naukowej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 28-29.
 30. T. Górecki, Patologia młodzieżowej podkultury kibiców sportowych, w: "Kultury Fizyczna" 1989, nr 9-10, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 29.
 31. A. Panasiuk, Poszukiwanie markowych produktów turystycznych województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe 383, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go, Szczecin 2005, s. 138
 32. C. Pennant, Congratulations, you have just met ICF, John Blake Publishing Ltd., Trolsen communicate, London 2009, s. 16-17.
 33. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 126
 34. M. Grzesiowski, Strategie marketingowe,
 35. red. R Krupski, Strategie marketingowe, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998, s. 140;
 36. L. Rudnicki za: G.R. Foxall, Consumer Behaviour. A practical guide, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Eko-nomiczne, Warszawa 2000, s. 179;
 37. B. Marciszewska, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo COS RCMSKFiS, Warszawa 1997, s. 68.
 38. B. Marciszewska, Participants in free-time sport recreation activities: Comparison of Gdańsk Region, Poland and Guildford, United Kingdom,Leisure, time and space: meanings and values in people's lives, red. Sh. Scarton, LSA Publication N.57, UK, s. 177-191
 39. T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych: uwarunkowania, prawidłowości, przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994, s. 30-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu