BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Marcin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce
Spatial Diversity of Cultural Determinants of Standard of Living in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 66-73, tab.
Słowa kluczowe
Region, Kultura, Poziom życia, Zróżnicowanie regionalne, Uczestnictwo w kulturze, Analiza wielowymiarowa
Region, Culture, Living standard, Regional diversity, Participation in culture, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce w 2011 roku. Do oceny syntetycznego zróżnicowania zaspokojenia potrzeb kulturalnych wykorzystano metodę wzorcową Hellwiga. Następnie pogrupowano regiony do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Zmienne diagnostyczne wykorzystane w zestawieniach informowały o zainteresowaniu społeczeństwa kulturą oraz dostępności instytucji kulturalnych w regionie. Badanie pokazało najlepszą sytuację w tym względzie w województwach małopolskim i dolnośląskim, które zdecydowanie wyróżniały się na tle pozostałych. Po analizie literatury przedmiotu podkreślić należy bardzo dobre badanie rynku w tych regionach, które pozwala skutecznie dopasować ofertę kulturalną dla potrzeb zgłaszanych przez odbiorców. Relatywnie najmniej korzystna sytuacja w tym względzie cechuje województwa Polski Wschodniej (bez podlaskiego). Na uwagę zasługuje ponadto niska pozycja województwa pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the spatial diveristy of cultural determinants of standard of living in Poland in 2011. To evaluate the synthetic diversity of culutral needs the Hellwig's method were used. The regions are grouped into four classes, ta king into account the value of the synthetic index calculated. Diagnostic variables used in statements reported by a public interest in culture and the availability of cultural institutions in region. The study showed the best situation in this area in małopolskie and dolnośląskie voivodships, which definately stands out from the others. The least favorable situation in this respect have polish eastern voivodships (without podlaskie), such as podkarpackie, swietokrzyskie and lubelskie. Noteworthy is salso low position of pomorskie voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Drewnowski, The level of living index, United Nations Research Institute for Social Development, Genewa 1966, s. 90.
 2. A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wyd. AE Katowice, Katowice 2000, s. 12-23.
 3. J. Berbeka, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 64.
 4. Report on International Definition and Measurement of Standards and Levels of Living. United Nations, New York 1954.
 5. C. Bywalec, Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991, s. 49.
 6. J. Bartkowski, Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze, Instytut A. Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 6 i nast.
 7. A. Łyszyk, M. Pawłowska, Zakres uczestnictwa mieszkańców Szczecina w życiu kulturalnym jako przykład realizacji potrzeb wyższego rzędu. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=1133; stan na dzień: (8.07.2013).
 8. M. Lęcznar, Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt12/9.pdf; stan na dzień: (8.07.2013).
 9. I. Pomianek, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia 9(3), 2010, s. 227-239.
 10. J. Kosmaczewska, Miejsce zamieszkania jako determinanta uczestnictwa w płatnych formach spędzania czasu wolnego, [w:] A. Kaiser, M. Sokołowski, (red.) Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2010, s. 275-283.
 11. Infrastruktura kultury, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/329/wojnar_grochowski_2011_infrastruktura_kultury.pdf; stan na dzień: (8.07.2013).
 12. M. Walesiak, Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 18.
 13. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 69.
 14. Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2013/01/Diagnoza-partycypacji-w-kulturze-w-wojew%C3%B3dztwie-podlaskim.pdf; stan na dzień: (9.07.2013).
 15. Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania, Aktywność kulturalna: jak ją rozwijać i badać? Kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl; stan na dzień (9.07.2013).
 16. Uczestnictwo w kulturze mieszkańców województwa dolnośląskiego. Jakość życia mieszkańców regionu Dolnego Śląska - aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://cmsiko.pl/pl/page/raporty.html/page:1; stan na dzień: (9.07.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu