BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich przy użyciu miar lojalności
The Assessment of Competetive Position of Hotel Enterpises by Measures of Loyalty
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 357-368, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Lojalność, Przedsiębiorstwo, Hotelarstwo
Loyalty, Enterprises, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lojalność jest ważną miarą pozycji konkurencyjnej, ponieważ może być uznana za pierwotną w stosunku do wszystkich innych. W długim okresie nie da się osiągać wyróżniających wyników finansowych, udziału w rynku, wyższego niż średnia wykorzystania miejsc, jeśli nie zdobędzie się lojalności klientów. Oczywiście lojalność jest dopiero warunkiem koniecznym, ale niewystar-czającym do osiągania pozycji mierzonej za pomocą wspomnianych wyżej miar. Rust, Zahorik, Keiningham uważają, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy lojalnością a pozostałymi miarami pozycji konkurencyjnej takimi jak większy udział w rynku i większe dochody i zyski. Jak podkreśla Mruk "...im bardziej klient będzie związany z firmą w długiej perspektywie, tym wyższa będzie wartość firmy"(fragment tekstu)

The loyalty assessment is treated as crucial maeasure of competetive position in enterprises. The aim of the article is to present the essence and kinds of loyalty as the measure of cometetive position. In the first part of the article the term as well as kinds of loyalty have been presented. The second one shows the methods of its measurement and the third part is the empirical example of loyalty assesment(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2005, s. 89.
 2. T. Grabowski, Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa,
 3. Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne, red. W.J. Otta, Wydawnictwo AE, Poznań 1994, s. 180.
 4. W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN, War-szawa 2008, s. 15. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przed-siębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 120.
 5. H. Mruk, Makrotrendyw zachowaniach nabywców a strategia rozwoju przedsiębiorstwa,
 6. Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 32
 7. F.F. Reichheld, W.E. Sasser Jr., Zero Defections: Quality Comes to Services, "Harvard Business Review" 1990, nr 68, s. 111
 8. V.A. Zeithaml, L.L Berry, A. Parasuraman, The Behavioral Consequences of Service Quality, "Journal of Marketing" 1996, nr 60, s. 31-46; W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność...,s.12
 9. D.D. Gremler, S.W. Brown, Service Loyalty: Its Nature, Importance and Implications,
 10. QUIS V: Advancing Service Quality: A Global Perspective, red. E. Edvardson, S.W. Brown, R. Joohnson, E.E. Scheuring, ISQA, Nowy Jork 1996, s. 171-181;
 11. M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 106
 12. J.T. Bowen, S. Shoemaker, Loyalty: A Strategic Commitment, "Cornell Hotel And Res-taurant Administration Quarterly" 1998, nr 39, s. 13.
 13. L.P. Jarvis, E.J. Mayo, Winning the market-share game, "The Cornell Hotel and Restau-rant Administration Quarterly" 1986, nr 27, s. 73-79;
 14. M. Tepeci, Increasing brand loyalty in the hospitality industry, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 1999, nr 11, s. 223.
 15. N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 27.
 16. T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 342
 17. C.S. Dev, B.D. Ellis, Guest histories: an untapped service resource, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly" 1991, nr 44, s. 30
 18. J. Bazarnik, Szacowanie wartości klienta, "ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 694, s. 89.
 19. D. Grądek, Zrozumieć i zmierzyć lojalność klientów, www.egospodarka.pl,4.09.2010
 20. A. Kaniewska-Sęba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania..., s. 42.
 21. P. DePaulo, Sample size for qualitative research, "Quirk‟s Marketing Research Review" 2000,
 22. www.quirks.com, 21.1.2011;
 23. A.J. Onwuegbuzie, N.L. Leech, The role of sampling in qualitative research, "Aca-demic Exchange Quarterly" 2004, nr 9, s. 280,
 24. www.findarticles.com, 21.1.2011
 25. R.T. Rust, A.J. Zahorik, T.L. Keiningham, Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable, "Journal of Marketing" 1995, nr 59, s. 60.
 26. H. Mruk, R. Nestorowicz, Neuromarketing a tworzenie wartości dla klienta,
 27. Marketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2008, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu