BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Projekt Umowy Partnerstwa w kontekście wydatków rozwojowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Polish Expenditure for Development in the EU Perspective 2014-2020 in Strategic Documents : (the Project of Partnership Agreement)
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 74-83, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Środki unijne, Wsparcie finansowe, Rozwój gospodarczy państwa
EU funds, EU funds union, Financial support, Economic development of the country
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 celem rozwojowym Polski jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Realizacja założonych celów będzie uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych. Dlatego tak ważnym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli funduszy europejskich na lata 2014-2020 jest przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt Umowy Partnerstwa. Celem artykułu jest próba oceny zaproponowanych w projekcie Umowy Partnerstwa rozwiązań w dwóch aspektach:
1) zasadności przyjętych priorytetów działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym;
2) zasad systemu finansowania działań prorozwojowych z uwzględnieniem funduszy europejskich. W przypadku pierwszego aspektu analiza została przeprowadzona z punktu widzenia przedstawiciela środowiska akademickiego na przykładzie dwóch powiązanych ze sobą celów tematycznych: 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Natomiast analiza aspektu drugiego została wzbogacona uwagami z doświadczeń eksperckich Autorki przy ocenie wniosków unijnych w perspektywie 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The objective of National Development Strategy 2020 is to strengthen usage of economic, social and institutional capabilities to ensure rapid and sustainable development of the country and improving the quality of life. The implementation of the objective will depend, among others factors, on funds. Therefore, the project of Partnership Agreement is important document defining the strategy of using European funds for 2014-2020 that is prepared by the Ministry of Regional Development. This article attempts to assess solutions proposed in the project of Partnership Agreement in two aspects:
1) the appropriateness of the adopted priorities for actions in thematic and territorial aspects;
2) the rules for financing development activities including European funds. In the first aspect, the analysis was conducted from the perspective of a scientific representative on the example of two interrelated thematic objectives: 1 Support for research, technological development and innovation; 10. Investing in education, skills and learning for life. However, the second aspect of the analysis was enriched with remarks of the author gained from proposals assessment in the 2007-2013 perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kowalska: Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 170-173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu