BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewska Maria Janina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych jako instrument wspierania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości w regionie
TheII cooperation model of public administration and non-governmental organizations as an instrument to promote civil society and entrepreneurship in the region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 33-43, tabl., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Społeczeństwo obywatelskie, Przedsiębiorczość regionalna
Public administration, Civic society, Regional entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono uwagę na sektorze organizacji pozarządowych, wskazując również na przejawy przedsiębiorczości w sektorze publicznym6. Celem jest jednak głównie ukazanie przykładów przedsiębiorczości organizacji pozarządowych, zwłaszcza zaś pojawiających się w nich innowacji. Mowa tu o innowacjach nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych, rozumianych jako sposób sprostania wyzwaniom społecznym. Udanym przejawem innowacji społecznej jest model współpracy JST z NGO, który poddano szczegółowej analizie.(fragment tekstu)

A tendency for the implementation of scientific achievements in organization and management in the sphere of public administration (especially in local government units) and NGO`s was indicated in the article. In discussion on the development of forms and scope of cooperation between these two sides, an issue of her standardization is becoming essential. The cooperation model of public administration and NGO's is an successful proposal aiming in this direction. It seems to constitute the sign of social innovations increasing the entrepreneurship level of the third sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewska M., Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 2. Dobranowska-Wittelis M., Centrum Organizacji Pozarządowych w rękach samorządu, "Gazeta NGO" 2010, nr 4.
 3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union (2010), BEPA (Bureau of European Policy Advisers), European Communities 2011.
 5. Frączkiewicz-Wronka A., Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 4 (12).
 6. Herbst J., Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 7. Janowski A., Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu OSMiE, Kraków 1998.
 8. Jegorow D., Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna - nowe oblicze, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2010.
 9. Kożuch B., Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
 10. Kraśnicka T., Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/ Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf.
 12. Rymsza M., Dudkiewicz M., Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, "Trzeci Sektor" 2011-2012, nr specjalny.
 13. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004.
 14. Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki kształtujące, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2.
 15. The most relevant topics in social innovation research, "Vienna Declaration", 10 November 2011.
 16. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
 17. Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym, projekt NN115 123534 finansowany przez MNiSW w latach 2008-2011, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 18. Współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej - administracja publiczna versus organizacje pozarządowe, www.ps.civis.org.pl/artykuły/wspolpraca-miedzysektorowa-a-rozwoj-przedsiebiorczosci-spolecznej-administracjapubliczna-versus-organizacje -pozarzadowe.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu