BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czachura Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dunaj Marita (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola państwa we wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości
TheII role of the state in supporting innovation and entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 45-59, tabl., wykr., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Wspieranie przedsiębiorczości
Innovative character, Entrepreneurship, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyzwania współczesnej gospodarki wymuszają postawy i zachowania cechujące się wyjątkową przedsiębiorczością. Szczególnie cennym przejawem przedsiębiorczości jest z pewnością innowacyjność, postrzegana jako sposób na przezwyciężenie trudności i zapewnienie wzrostu gospodarczego. Przez innowacyjność należy rozumieć zdolność oraz motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza również doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Innowacyjność jest niezbędna, by prosperować w bardzo konkurencyjnej gospodarce światowej.(fragment tekstu)

In the time of serious economic challenges, which concern the modern world, innovation is believed to be the right way of dealing with difficulties and ensuring the economic growth, prosperity and facing the social problems effectively. The introduction of new, significantly improved products and methods becomes the key to the job market efficiency and the decrease of unemployment rate. The innovation performance in Poland is not as strong as in other European countries. The support of business activity and innovative progress requires not only the modification of the system itself but also some professional establishment. The EU subsidies and domestic financial assistance in Poland can make the catching up process with the rest of Europe visible. Using subsidies effectively influences Polish economy, innovation and competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciok A., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej, w: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, DAWG, Wrocław 2009.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 3. Grycuk A., Russel P., Polityka innowacyjna w Polsce w ujęciu krajowym i regionalnym, w: Innowacyjność polskiej gospodarki, red. A. Zygierewicz, Biuro Analiz Sejmowych nr 1 (25), Warszawa 2011.
 4. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 5. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 6. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, www.mg.gov.pl.
 7. Kozłowski J., Polityka naukowa - polityka innowacyjna. Nowe rozwiązania, PWE, Warszawa 1997.
 8. Plan uporządkowania strategii rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 9. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
 10. Pysiak B., Innowacje w regionie, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Warszawa 2006.
 11. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu