BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Analiza wpływu polityki i planowania rozwoju na konkurencyjność regionu turystycznego
Analysis Of The Influence Of Politics And Planning Development On The Competitiveness Of A Tourist Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 213-226
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Turystyka, Konkurencja rynkowa
Regions attractiveness, Tourism, Market competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka i planowanie rozwoju to jeden z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność regionu turystycznego. Odpowiada ona za zmiany przestrzeni zarówno w postaci zagospodarowania turystycznego, jak i tworzenia warunków dla działalności przedsiębiorstw turystycznych. Polityka i planowanie rozwoju jest szczególnie ważna na obszarach przyrodniczo cennych. Ma to związek ze wzrostem wyjazdów turystycznych i niskim poziomem przygotowania infrastruktury turystycznej tych obszarów do przyjęcia ruchu turystycznego. Obszary te cechuje też zazwyczaj niski poziom rozwoju gospodarczego, co w konsekwencji przedkłada się na niskie budżety gmin, niski poziom aktywności inwestycyjnej i niedostosowanie infrastruktury zagospodarowania turystycznego do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego. W konsekwencji wzrastających potrzeb wszystkich sfer społeczno-gospodarczych samorządy nie realizują długofalowej polityki rozwoju, a niwelują bieżące braki. Z kolei tego typu postępowanie w obszarze polityki i planowania turystycznego może prowadzić do obniżenia jakości przyrody. (fragment tekstu)

Politics and planning development is one of the key factors influencing the competitiveness of a tourist region. It is responsible for changing the space both in the process of the tourist development and in creating conditions for the activity of tourist enterprises. Politics and planning development is particularly vital in the environmentally important regions. It is connected with the increase in the number of tourist visits to the area and with the low level of tourist infrastructure. As a result, wrong politics and planning might be harmful to the environment. In order to prevent damage to the environmental value of such regions, an attempt has been made to define negative and positive aspects of politics and planning development on the example of the metropolitan Bialystok city. Crouch and Ritchie's conceptual model of tourism destination competitiveness has been used to analyse the issue. The findings of this research will make it possible to correct the shortcomings of the politics and planning development and, consequently, to preserve the high quality of the environment and carry out the policy of competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.M. Hauteserre, Lessons in managed destination competitiveness: the case of Foxwoods Casino Resort, "Tourism Management" 2000, nr 21, s. 23-32.
 2. S.S. Hassan, Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry, "Journal of Travel Research" 2000, nr 38(3), s. 239-245.
 3. L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A  Comparison of 19 Destinations, "Tourism Management" 2000, nr 21 (1), s. 9-22.
 4. A. Poon, Tourism, Technology, and Competitive Strategy. CAB International, Wallingford, 1993, s. 24.
 5. S. Wilde, C. Cox, Linking Destination Competitiveness and Destination Development: Findings from a Mature Australian Tourism Destination, Conference Paper presented at the Travel and Tourism Research Association (TTRA) European Chapter Conference - Competition in Tourism: Business and Destination Perspectives, Helsinki (Finland) 2008, s.  467-478.
 6. L. Dwyer, C. Kim, Destination Competitiveness: determinants and indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, nr 6 (5), s. 376
 7. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 170.
 8. A. Panasiuk, Strategia rozwoju turystyki jako element polityki turystycznej instrument zarządzania regionem, w: Strategie rozwoju turystyki regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 139.
 9. D. Szostak, Strategie rozwoju, w: Strategie rozwoju turystyki regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 25, za: L. Balcerowicz, Państwo w przebudowie, Znak, Kraków 1999, s. 9.
 10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576).
 11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
 13. H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, w: Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2003.
 14. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 96.
 15. E. Panfiluk, Przydatność przestrzeni województwa podlaskiego na potrzeby turystyki, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2009, s. 378.
 16. R. Ziółkowski, Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o  dominujących walorach przyrodniczych, Czasopismo Naukowe Acta Scientiarum Polonorum, "Oeconomia" 2010, nr 9 (4), s. 658-659.
 17. E. Panfiluk, Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby obszaru metropolitarnego Białegostoku, Zeszyty Ekonomia i Zarządzanie, Politechnika Białostocka, materiał oddany do druku.
 18. M. Jalinik, A. Bogucka, Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej w świetle badań gospodarka turystyczna regionie, w: Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2011, s. 712-724.
 19. G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie, I. Crouch, The competitive Destination: A  Sustainability Perspective, "Tourism Management" 2000, nr 21(1), s. 5.
 20. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010 -2015, część druga strategiczna, Białystok 2009, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu