BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar-Żyłka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ konwergencji mediów na kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The Impact of Media Convergence on Directions of Information Society Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 92-98
Słowa kluczowe
Konwergencja, Media, Multimedia, Społeczeństwo informacyjne, Umiejętności cyfrowe
Convergence, Media, Multimedia, Information society, Digital competences
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ integracji odrębnych dotychczas sektorów: telekomunikacyjnego, radiofonii, telewizji oraz technologii informatycznych na kierunki transformacji społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na przedstawieniu oblicza mediów w realiach epoki cyfrowej oraz w oparciu o studia literatury przedmiotu charakteryzuje zjawisko konwergencji mediów wraz z jego rozległymi konsekwencjami. Następnie poruszona zostaje kwestia różnic między pojęciami społeczeństwa informacyjnego, sieciowego i medialnego. Autorka zwraca ponadto uwagę na to, iż wraz z postępującą cyfryzacją, za konwergencją w obszarze multimediów postępuje konwergencja kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Artykuł odnosi się do poszczególnych kompetencji oraz zawiera przykłady podmiotów, które w Polsce podejmują inicjatywy z zakresu edukacji medialnej. W końcowej części opracowania autorka przedstawia przeobrażenia tradycyjnego modelu odbioru przekazów medialnych, tworząc profil współczesnego użytkownika multimediów. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the impact of integration of separated so far sectors: telecommunication, radiophony, television and information technologies on directions of information society transformation. In the first part of the paper the author concentrates on presentation of the media in the digital era and on the basis of the subject-matter literature characterizes the media convergence phenomenon with its extensive consequences. The paper also focuses on the issue of differences between definition of information, network and mediated society. The author also pays attention on the fact, that together with growing level of the digitalization and convergence in the field of multimedia, also convergence of mediumistic, information and digital competences have been growing up. The paper relates to particular competences and includes examples of institutions, which take the initiative concerning the media education in Poland. In the last part of the document the author presents transformation of the traditional way of consumption of the media content, creating the contemporary multimedia user profile. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation, Towards an Information Society Approach, European Commission, Brussels, 3 December 1997, COM (97) 623, s. 1.
 2. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 33-53.
 3. L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 18.
 4. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 45-47.
 5. K. Szabó, Gospodarka "cegły i klawiatury". Zanikające granice pomiędzy sektorem IT a sektorem produkcyjnym, [w:] G.W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), "Nowa gospodarka" i stare problemy - perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 27.
 6. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 35.
 7. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 293.
 8. European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)), (2010/C 45 E/02), Official Journal of the European Union, C 45 E/9-14, 23.2.2010, s. 13.
 9. A.J. Dąbrowska, Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - katalog inicjatyw, [w:] J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska, s. 175-191.
 10. Multiscreening w Polsce; [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://mobiu.pl/sites/default/files/raport.pdf; stan na dzień: 10.08.2013.
 11. N. Hatalska, A. Polak, Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej - nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów, MGG Conferences Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu