BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania szansą rozwoju regionu
TheII common consolidated corporate tax base chance of development of the region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 371-382, tabl., wykr., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Rozwój regionalny, Finanse samorządu terytorialnego
Taxation, Regional development, Local government finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecny kryzys finansowy i finansów publicznych, który dotknął kraje Unii Europejskiej, uwidocznił także problem systemów podatkowych obowiązujących w 27 unijnych krajach. Kraje europejskie są teraz w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony pragną utrzymać ulgi podatkowe w celu ożywienia gospodarki, a z drugiej strony podnoszą podatki, aby ustabilizować finanse publiczne i zmniejszyć zadłużenie. Często zalecanym sposobem na zmniejszenie skutków kryzysu jest podniesienie podatków. Takie stanowisko formułowane jest zarówno przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, jak i profesorów ekonomii. Dla finansów samorządowych i potencjału rozwoju regionu jest to aspekt niezwykle ważny, gdyż warunkuje wielkość środków, jakie pozyskują samorządy z tytułu udziału w podatkach dochodowych . Dla rozwoju regionu to nie tylko udział gmin w podatkach dochodowych jest ważny, ale także potencjał finansowy i podatkowy przedsiębiorstw, głównie sektora MŚP.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present polish tax system in the aspect of tax base end development of region. There will be also conducted the analysis of the possibility of standardizing solutions within tax system of European Union, taking into account the importance and attractiveness of this solution for Polish enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Finanse państwa do przeglądu, "Rzeczpospolita" z 27.10.2011.
 2. Czekaj J., Odważne zamierzenia, "Rzeczpospolita" z 21.11.2011.
 3. Litwińczuk H., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania - koncepcja i szanse wprowadzenia, "Prawo i Podatki" 2006, nr 9.
 4. Lubińska T., To nie rozdęte wydatki są problemem, "Rzeczpospolita" z 13.05.2011.
 5. Lubińska T., Zarządzanie finansami w kryzysie, "Rzeczpospolita" z 3.09.2010.
 6. Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, CH Beck, Warszawa 2010.
 7. Akty prawne Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB); Brussels COM (2011) 121/4, 2011/0058 (CNS) {SEC(2011) 315}{SEC(2011) 316}.
 8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010, nr 80 poz. 526.
 9. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 11. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Przegląd programu Small Business Act dla Europy COM (2011) 78, wersja ostateczna 23.2.2011.
 13. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2011, nr 232, poz.1378.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu