BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Piotr (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stołeczne dzielnice - szczególny przypadek jednostek pomocniczych gminy jako subpodstawowych podmiotów administracji publicznej
The Capital City's Districts - a Special Case of the Municipality's Auxiliary Units as Sub-basic Public Administration Entities
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 88-106, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Administracja publiczna
Self-government administration, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawa
Warsaw Metropolitan Area, Warsaw
Abstrakt
Autor analizuje wybrane zagadnienia z zakresu problematyki sytuacji ustrojowoprawnej stołecznych dzielnic, wykazując specyfikę tej kategorii jednostek pomocniczych gmin. Wykorzystując proponowany model siatki terminologiczno-pojęciowej, identyfikuje kluczowe uwarunkowania i atrybuty dzielnic m.st. Warszawy i kwalifikuje ich status w strukturze administracji samorządowej jako subpodstawowych (subgminnych) podmiotów administracji publicznej. Wyniki analizy potwierdzają specyfikę zarówno samorządowych relacji strukturalnych występujących w ramach stołecznych dzielnic (tj. wewnętrznych sensu largo), jak i łączących te podmioty z m.st. Warszawą (tj. relacji mikrozewnętrznych). Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają konsekwencje gminnego pochodzenia stołecznych dzielnic. (abstrakt oryginalny)

The author examines selected aspects of the issue of the systemic and legal situation of the capital's districts, indicating the uniqueness of this category of auxiliary units of municipalities. Using the proposed model of the terminological/conceptual grid, he identifies the key conditions and attributes of Warsaw's districts and classifies their status in the structure of self-government administration as sub-basic (sub-municipality) public administration entities. The results of the analysis confirm the unique nature of self-government structural relations appearing within the capitals districts (i.e. internal relations, in the broader sense), as well as those connecting these entities with the Capital City of Warsaw (i.e. mico-external relations). The key role in this respect is played by the consequences of the ex-municipality origin of the capitals districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitarnych w Europie, Poznań 2007.
 2. M. Lackowska, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitarna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitarnych, "Samorząd Terytorialny" 2009/3, s. 5-17.
 3. M. Lackowska, Zarządzanie metropolitalne - spojrzenie teoretyczne, "Samorząd Terytorialny" 2008/9, s. 5-20.
 4. M.J. Nowak, Polskie obszary metropolitarne - problemy definicyjne, "Samorząd Terytorialny" 2010/3, s. 18-28.
 5. P. Lisowski, Organizacja prawna administracji publicznej wobec przemian cywilizacyjnych, w: J. Zimmermann, P. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 51-56.
 6. I. Zachariasz, Koncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance, "Samorząd Terytorialny" 2013/11, s. 62-72.
 7. M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010, s. 44-48, 120-124, 182-188, 233-237, 273-275.
 8. H. Izdebski, Jednostki pomocnicze gminy - pomiędzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem władzy lokalnej, "Samorząd Terytorialny" 2011/12, s. 95-110.
 9. J. Jagielski, "Ustawa warszawska" - prawo niedoskonałe (uwagi na marginesie wdrażania ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy), "Samorząd Terytorialny" 2002/12, s. 59-67.
 10. M. Mazuryk, O ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990-2010, w: M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Warszawa 2011.
 11. P. Lisowski, Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
 12. S. Faliński, Geneza warszawskiego "Siedmiogrodu", "Samorząd Terytorialny" 2013/11, s. 73-83.
 13. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006, s. 19-22.
 14. H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne, Allgemeines Verwaltungsrecht, K. Nowacki (tłum. i red.), A. Kisiel, M. Rynkowski, Wrocław 2003, s. 234.
 15. M. Miemiec, Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec, Wrocław 2007, s. 27-28.
 16. M. Stahl, Zagadnienia ogólne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011, s. 11.
 17. M. Stahl, Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 233-235.
 18. I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 25-26.
 19. T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 152.
 20. M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Warszawa 2007, s. 134.
 21. E. Knosala, Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Sosnowiec 2005, s. 114-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu