BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Tożsamość organizacyjna klastra
Organizational Identity Of The Cluster
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 7-25, bibliogr.31 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna
Organisational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie klastra w warunkach turbulentnego otoczenia stawia przed menedżerem i liderem tej struktury wiele strategicznych wyzwań, m.in. potrzebę identyfikacji i rozwoju tożsamości organizacyjnej. W obliczu złożoności procesów gospodarczych, zachodzących na rynkach krajowych i międzynarodowych, ukształtowana tożsamość organizacyjna stanowi podstawę sprawnego zarządzania klastrem, w tym pozwala na trwałe wyróżnianie się klastra w otoczeniu i przyciąganie uwagi kluczowych interesariuszy do jego działalności. Według M. Trockiego tożsamość organizacyjna jest także skutecznym spoiwem scalającym organizację1. Celem artykułu jest próba podkreślenia potrzeby budowy tożsamości organizacyjnej w klastrze. Rozważania prowadzono w oparciu o wyniki badań teoretycznych i empirycznych.(fragment tekstu)

This article analyzes the essence of the identity of the cluster as an example of an organization with many different members who represent different patterns of behavior and value systems. It was stressed that the identity of the organization which is including major and distinctive attributes of the cluster and is responding to such questions as what is a cluster and what it is for, is the cornerstone of this organization. It was also indicated that the creation of organizational identity in the cluster enables permanent distinguishing out of this structure in a competitive market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w K rakowie, Kraków 2002.
 2. Aniszewska G., Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, SGH, Warszawa 2004.
 3. Bembenek B., Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra "Dolina Lotnicza", w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Szczecin 2010.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 5. Berniak-Woźny J., Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, "Zarządzanie Zmianami" 2011, nr 2.
 6. Bielenia-Grajewska M., Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 7. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 8. Glińska-Neweś A., Kształtowanie klimatu organizacji a jej sukces, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, red. M. Czerska, H. Czubasiewicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Sopot 2009.
 9. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 11. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 12. Kocoń P., Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna - definicje i relacje, "Economy and Management" 2009, nr 1.
 13. Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE , Warszawa 2007.
 14. Majecka B., Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 15. Mrozowicz K., Teoria zachowań organizacyjnych, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 16. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1998.
 17. Obłój K., Strategia organizacji, PWE , Warszawa 1998.
 18. Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 19. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2003.
 20. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE , Warszawa 2005.
 21. Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1.
 22. Senge P., Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 23. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE , Warszawa 2009.
 24. Szymoniuk B., Przedsiębiorstwo w strukturach klastrowych: innowacyjność, konkurencja i współpraca, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2008.
 25. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 26. Winch S., Negocjacje i tożsamość jako wymiary typologii organizacji gospodarczych, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 27. Witek-Crabb A., Dylematy zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 951, Wrocław 2002.
 28. Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 29. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 30. Zarządzanie strategiczne, red. S. Kiełczewski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 31. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE , Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu