BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczyk Anna (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Redukcja kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw jako jedna z korzyści funkcjonowania w klastrach
Reduction Of Transaction Costs Of Enterprsesasone Of The Beneits Of Functionin G Within Clusters
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 327-342, bibliogr.21 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry
Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój klastrów jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli zarówno praktyki gospodarczej, jak i nauki, reprezentujących różne dziedziny, posługujących się odmiennymi podejściami i teoriami. Ogrom aspektów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozwojem klastrów wymaga usystematyzowaniu wiedzy, opracowania metodologii badań i operacjonalizacji pojęć, przede wszystkim pojęcia i istoty klastra. (fragment tekstu)

The author of the article presents significant circumstances on the establishment and development of clusters, these are the benefits - and the transaction costs - which can be achieved by the enterprises. The article analysis the fields of these costs as well as ways on how these costs can be reduced. The analysis was preceded by the presentation of the identified benefits for enterprises/ entities establishing the cluster and the main theoretical aspects of transaction costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson G., Industry clustering for economic development, "Economic Development Review" 1994, Vol. 12, No. 2.
 2. Bucka M., Rozwój klastrów a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Konkrecyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 224, Warszawa 2004.
 3. Cooke P., Knowledge Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage, Routledge, London 2002.
 4. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.
 7. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 8. Johansson B., Karlsson C., Geographical Transaction Costs and Specialization Opportunities of Small and Medium-Sized Regions: Scale Economies and Market Extension, w: Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, eds. B. Johansson, C. Karlsson, R.R. Stough, Springer, Berlin 2001.
 9. Lisowska M., Instytucje gospodarki narodowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. Łobejko S., Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw sieciowych, http://szukaj.onet.pl/wyniki.html?qt=S_%C5%8lobejko _ Wykorzystanie%20_kosztów%20transakcyjnych%20_jako%20_czynnika_rozwoju_ przedsiębiorstw_sieciowych (5.07.2012).
 11. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 12. Porter M., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programem operacyjnym, Dz.U.2006.226.1651.
 14. Staniek S., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 15. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. 3 uzupeł., Warszawa 2012.
 16. Rabellotti R., Is there an "Industrial District Model"? Footwear Districts in Italy and Mexico Compared, "World Development" 1995, Vol. 23, No. 1.
 17. Rosenfeld S., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1.
 18. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1998.
 19. www.klastry.pl (20 07 2012).
 20. Zbroińska B., Koszty transakcyjne skarbowości, Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w K ielcach, Kielce 2011.
 21. Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu