BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budowanie relacji biznes - nauka - samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów
Building relationship business - education -government the impact on the development of clusters
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 381-395, bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Model Triple Helix, Klastry, Nauka, Samorząd terytorialny
Triple Helix model, Business cluster, Science, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym. Nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw, jaki stanowi koncepcja klastrów, jest skuteczną drogą poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy (triple helix). Współpraca ta odnosi się do przedsiębiorców, ludzi nauki i władz publicznych. Analizując doświadczenia światowe w tworzeniu i rozwoju klastrów, należy zauważyć, że powstają one we wszystkich sektorach gospodarki, tak w przemyśle, jak i usługach, chociaż dominują w działalności opartej na zaawansowanych technologiach. (fragment tekstu)

The cluster concept is a new way of thinking about creating a competitive business. The aims of clusters is to stimulate cooperation between different actors of economic life such as universities, local authorities, business support institutions, R&D and enterprises. Purpose of the article is to show that there are the needs and ways to build partnerships among stakeholders, which will encourage the development of clusters based on social capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 2. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN , Warszawa - Wrocław 1997.
 3. Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, w: "Infos" 2010, nr 13.
 4. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 5. Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, Ministerstwo Gospodarki, Europa 2020.
 6. Koszarek M., Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 7. Loof H., Brostom A., Does knowledge diffusion between university and industry increase innovativeness?, "Journal of Technology Transfer" 2008, Vol. 33.
 8. Moszoro M., Partnerstwo publiczno- prywatne. Kapitał prywatny w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.
 9. Morosini P., Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance, World Development 2004, Vol. 2.
 10. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 11.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 12. Putnam R.D, Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz. U. z 2006 r, nr 226 poz. 1651, ze zm.
 14. Stypułkowski W., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego w projektach finansowanych z funduszy europejskich, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, R. 14, nr specjalny/2010.
 15. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne, w: Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
 16. Szarucki M., Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA , www.naukaigospodarka.pl.
 17. Witek J., Marka jako narzędzie kreowania wartości klastra, w: Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 18. Witek J., Samorząd terytorialny w Polsce, w: Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego (wybrane problemy), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu