BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki
Forming of Tourist Demand in the Conditions of Weakening of World Economy .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 93-105, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Gospodarka światowa, Elastyczność dochodowa, Dochodowa elastyczność popytu
Tourist demand, World economy, Income elasticity, Income elasticity of demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niezwykle dynamiczne zmiany rynkowe, jakie zachodzą we współczesnym otoczeniu, pozwalają sądzić, że nie pozostaną one bez wpływu na popyt turystyczny. Turystyka jest bowiem gałęzią gospodarki o wysokiej elastyczności dochodowej popytu, co wynika z samej natury człowieka. Zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa potrzeby poznawcze silnie związane z konsumpcją usług turystycznych oraz potrzeby związane z samorealizacją (The need for self-actualization), z których wynika między innymi chęć uprawiania turystyki kwalifikowanej, znajdują się na samym szczycie piramidy potrzeb i będą realizowane dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu.(fragment tekstu)

After six decades of the stable growth in the tourist trade it is possible to observe periodic weakening of the demand which is the consequence of the financial world-wide crisis - because the tourism is a branch of economy of the high income elasticity of demand. According to the author, in spite of the difficult economic situation in the world the positive rate of growth of an interest in trips abroad will be kept. Preserving positive trends will be possible thanks to the great potential of emerging markets. High-developed countries, as a result of an economic crisis and disadvantageous demo-graphic changes, will be losing their market share. Two crucial factors shaping the tour-ist demand are also meriting attention: a rise in prices of fuels, and a fall of the income elasticity of demand of travel.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50/1943, s. 383.
 2. Tourism Highlights. 2010 Edition, World Tourism Organization, Madrid 2010, s. 2-4.
 3. World Economic Outlook. September 2011. Slowing Growth, Rising Risks, International Monetary Fund, Washington 2011, s. 178.
 4. Travel & Tourism Economic Impact 2011, World Travel & Tourism Council, London 2011, s.10
 5. Global Employment Trends 2011. The challenge of a jobs recovery, International Labour Office, Geneva 2011, s. 68.
 6. Tourism Highlights..., s. 4.
 7. Ch. Goodhart, Kryzys finansowy i przyszłość systemu finansowego, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 100/2009, s. 20.
 8. Ch. Goodhart, Kryzys..., s. 10-11.
 9. J. Adamiec, P. Russel, Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospo-darstw domowych w Polsce, w: Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 8.
 10. Statistical Annex of European Economy. Spring 2011, European Commission, Directo-rate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Brussels 2011, s. 42.
 11. Labour market statistics. 2011 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 42.
 12. Polska w Unii Europejskiej 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 12; Polska w Unii Europejskiej 2011, GUS, Warszawa 2011, s.9.
 13. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Annual Growth Survey 2011. COM(2011) 11 final, Brussels 2011, s. 2.
 14. Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2009, s.8.
 15. Commission staff working document. Facts and figures on State aid in the Member States Accompanying the Report from the Commission State Aid Scoreboard - Autumn 2010 Update - SEC(2010) 1462 final, COM(2010) 701 final, Brussels 2010, s. 10.
 16. 21Tourism Highlights..., s. 5.
 17. Tourism Highlights..., s. 10.
 18. B. Meyer, Funkcje turystyki, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 31.
 19. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 91.
 20. Z. Krawczyk, Dysfunkcje turystyki, w: Bariery kulturowe w turystyce, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer, Warszawa 2007, s. 32.
 21. A. Kowalczyk, Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej, w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 49.
 22. Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges, World Tourism Organ-ization, Madrid 2008, s. 127.
 23. J. Olivier, G. Janssens-Maenhout, J. Peters, J. Wilson, Long-term trend in global CO2 emissions. 2011 report, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Hague 2011, s. 33.
 24. The Climate Change Challenge. Implications for the Tourism Industry, The Icarus Foundation, Toronto 2008, s. 20.
 25. Communication from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels 2010, COM(2010) 2020 final.
 26. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (DzU z 2005 r., nr 203, poz. 1684).
 27. World Population Prospects. The 2010 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
 28. M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 7, za: J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 16.
 29. Założenia polityki pieniężnej na rok 2012, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa 2011, s. 5.
 30. E. Mekay, Egypt's Tourism Industry Faces Sharp Reversal, "The New York Times", 23 Luty 2011.
 31. Tourism Highlights..., s. 9.
 32. Tourism Towards 2030/Global Overview, World Tourism Organization, Madrid 2011, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu