BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kreowanie regionalnego produktu turystycznego
Creation Of Regional Tourist Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 149-159
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja, Produkt turystyczny
Tourism, Promotion, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na współczesnym rynku turystycznym obserwuje się wzrost zainteresowania turystyką na poziomie regionalnym. Jest to spowodowane z jednej strony faktem, że turystykę coraz częściej postrzega się jako czynnik rozwoju regionalnego, a z drugiej - wzrostem zainteresowania turystów regionalnym dziedzictwem. Dziedzictwo (przyrodnicze, kulturowe i historyczne) regionu stanowi podstawę tworzenia ciekawego, niepowtarzalnego oraz konkurencyjnego regionalnego produktu turystycznego. Odpowiednio wypromowany produkt może stanowić atrakcyjną ofertę na rynku turystycznym. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie procesu tworzenia regionalnego produktu turystycznego oraz przedstawianie działań marketingowych związanych z kreowaniem tego produktu.(fragment tekstu)

The following article presents a regional tourist product as the one using the re-sources of a given region (its natural, cultural and historical heritage). In the first part of the article, the notion of a regional, tourist product is explained and the ambiguity of the expression in the literature of the subject is pointed out. Next, the stages of a regional product development are described. The article ends with the presentation of marketing activities accompanying a regional, tourist product development, using the elements of the marketing mix.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Również w literaturze dotyczącej marketingu terytorialnego na określenie "produktu" stosuje się różne sformułowania, a mianowicie: produkt terytorialny, produkt komunalny, produkt miast, wsi i regionów, mega-produkt. Zob A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Między-narodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 37 i 41 oraz T. Markowski, Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing terytorialny..., s. 51.
 2. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego. Część 1: koordynacja i kooperacja w kształtowaniu produktu; funkcje organizacji turystycznych, "Rynek Turystyczny" 1998, nr 12, s. 10.
 3. S. Sacha, Definiowanie produktu turystycznego, w: Kierunki aktywizacji gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych, materiały konferencyjne, Krosno 20-21 marca 2000 roku, s. 141.
 4. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 29.
 5. B. Meyer, A. Lewandowska, Współpraca gmin w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego na przykładzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2009, s. 30.
 6. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - Organizacja - Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 100.
 7. A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, "Turyzm" 2003, t. 13, z. 1, s. 55-80.
 8. Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 97.
 9. M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 39.
 10. J. Majewski, Wprowadzenie do problematyki produktu turystycznego, w: Turystyka wiej-ska i rozwój lokalny, red. J. Majewski, B. Lane, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001, s. 73.
 11. I. Majewska, Instrumenty tworzenia wysokiej jakości produktów turystycznych, w: Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów i społeczności lokalnych: materiały seminaryjne, POT, Warszawa 2003, s.  19.
 12. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.  108; A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w  miejscowości i regio-nie, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 135.
 13. E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 90.
 14. I. Penc-Pietrzak, Strategie zarządzania marketingiem, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1999, s. 49
 15. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 141.
 16. B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996, s. 20.
 17. A. Panasiuk, Marketing - mix w turystyce, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu