BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Muzeum budownictwa ludowego - park etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny
The Museum Of The Folk Architecture - Ethnographic Park In Olsztynek As The Example Of The Tourist Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 187-198
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny
Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkt turystyczny ma złożoną strukturę, jego elementy nie zawsze są wymierne, kwantyfikowalne, możliwe do zaplanowania, a efekt bardzo często bywa przeżyciem czysto subiektywnym1. W literaturze przedmiotu produkt turystyczny definiowany jest w różny sposób. Najczęściej autorzy prezentują podejście strukturalne, zwracając szczególną uwagę na dużą pojemność i elastyczność tego pojęcia. W mniejszym stopniu akcentuje się natomiast znaczenie emocji, doświadczeń i satysfakcji klienta, które niewątpliwie wpływają na kształt produktu turystycznego, a w efekcie na bardziej dynamiczny rozwój rynku usług turystycznych. Nie oznacza to jednak pomijania tak istotnych kwestii na płaszczyźnie naukowej i praktycznej, czego najlepszym dowodem jest książka Marciszewskiej pt. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, w której podjęto zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, eksponując znaczenie emocji, odczuć w procesie kształtowania popytu i podaży produktów turystycznych(fragment tekstu)

In the publication definitions of tourist product and its specific features were under discussion. The article presents an open-air museum, its characteristics, history and educational, cultural and popularizing role (the example of Museum of the Folk Archi-tecture - Ethnographic Park in Olsztynek). Today the open-air ethnographic park fea-tures several dozen original and reconstructed houses from Warmia, Masuria and Lithu-ania. Visitors can admire old houses, wind-mills, farm outbuildings, granaries, a coun try-inn, a school, a smithy and a church. The museum in Olsztynek uses authentic build-ings, objects, plants, animals, true stories to bring the past to life. A visit to the museum is an unforgettable experience for children, parents and grandparents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. . Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 70.
 2. B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 12.
 3. www.aktualnosciturystyczne.pl.
 4. J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s.  114.
 5. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. AE w  Poznaniu, Poznań 1998, s. 22.
 6. J. Krippendorf, Marketing im Fremdenverker, Bern-Frankfurt 1971, s. 124.
 7. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 20.
 8. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2009, s. 122.
 9. A. Kietlińska, Marketing w agroturystyce, w: Gospodarstwo agroturystyczne. Poradnik, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998, s. 85.
 10. www.pot.gov.pl.
 11. J. Kaczmarek, A . Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-znawanie świata. Podręcznik, Wyd. UŁ w Łodzi, Łódź 2002, s. 24.
 12. Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 19, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 24.
 13. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 55.
 14. Z. Żygulski, Muzea na świecie, Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 7.
 15. www.muzeum-wdzydze.gda.pl.
 16. www.muzeumolsztynek.com.pl.
 17. B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina. Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2007, s. 172.
 18. www.muzeumolsztynek.com.pl.
 19. A. Czyżewska, A. Wiklak, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w  Olsztynku, www.skanseny.net/skansen/Olsztynek.
 20. www.turystyka.wp.pl.
 21. www.olsztynek.bil-wm.pl.
 22. www.muzeumolsztynek.com.pl.
 23. www.w-modr.pl.
 24. www.muzeumolsztynek.com.pl.
 25. www.forumakad.pl.
 26. www.polskaniezwykla.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu