BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Popyt turystyczny w badaniach międzynarodowych - uwarunkowania, dyskusja, kierunki i instrumentarium badawcze
Tourist Demand in International Studies - the Conditions, Discussion, Research Directions and Instrumentation.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 153-163
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Badania naukowe, Metodologia badań
Tourist demand, Scientific research, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przez półwiecze stanowiące cezurę czasową między sformułowaniem przez W. Hunzikera i K. Krapfa powszechnie akceptowanej definicji popytu turystycznego1 a początkiem drugiej dekady XXI wieku jesteśmy świadkami niezwykłego ożywienia wysiłków badaczy ogniskujących się wokół tej kategorii ekonomicznej. Analiza ogromnego piśmiennictwa poświęconego popytowi turystycznemu wskazuje, że o ile w odniesieniu do istoty, źródeł, definicji oraz kryteriów podziału tegoż popytu nie ma zasadniczych kontrowersji, o tyle pole dyskusji przesunęło się na płaszczyznę metodologiczną i badania szczegółowe, w tym czynników sprawczych popytu turystycznego. Zjawisko to obserwujemy zarówno w literaturze anglojęzycznej, jak też w piśmiennictwie krajowym, cze-go potwierdzeniem są polskie ogólne rozprawy i podręczniki z ekonomiki turystyki oraz monografie szczegółowe.(fragment tekstu)

The article focuses on methodological problems related to the study of tourist demand. The reference point is the discussion of quantitative and qualitative research methods in tourism and exemplification of modeling surge and forecasting tourism demand. The main object of analysis is the attempt of a typology of methods, for testing the demand, coming from ARIMA models, AIDS, and third-generation models based on artificial intelligence and heuristic research. The presented taxonomy of research apparatus of tourism demand is illustrated with the examples of applications of models for individual countries and with the conclusions of researchers regarding the usefulness and effectiveness of the models and predicting ex ant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkherhle, za: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu zagranicznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.
 2. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 3. A. Poon, Tourism, Technology and Competitive Strategies, CAB International, Wallingford 1993.
 4. R. Butler, The Concept of Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, "Canadian Geographer" 1980, nr 24(1), s. 5-12. Koncepcja ta znalazła rozwinięcie, w: R. Butler, The Concept of Carrying Capacity for Tourism Destinations: Dead or Merely Buried?, w: Tourism Development. Environmental and Community Issues, red. C. Cooper and S. Wanhill, John Wiley & Sons, Chichester 1997, s. 11-21; w Polsce idee R. Butlera spopularyzował A. Panasiuk, w: A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 89-97.
 5. G. Dann, D. Nash and P. Pearce, Methodology in tourism research, "Annals of Tourism Research" 1988, nr 15(1), s. 1-28, wsparty przez N. Morgana w: N. Morgan and E. Bischoff, Locating contemporary tourism enquiry, "Tourism & Hospitality Research" 2003, nr 4, s. 293-296.
 6. M. Mendenhall, D. Beaty and G. Oddou, Where have all the theorists gone? An archival review of the international management literature, "International Journal of Management" 1993, nr 10(2), s. 146-153.
 7. T. Jamal, K. Hollinshead, Tourism and the forbidden zone: the underserved power of qualitative inquiry, "Tourism Management" 2001, nr 22(1), s. 63-82.
 8. B. Davies, The role of quantitative and qualitative research in industrial studies of tour-ism, "International Journal of Tourism Research" 2003, nr 5(2), s. 97-111.
 9. C.C. Snow, J.B. Thomas, Field research methods in strategic management: contributions to theory building and testing, "Journal of Management Studies" 1994, nr 31(4), s. 457-480.
 10. G.I. Crouch, A metaanalysis of tourism demand, "Annals of Tourism Research" 199, nr 522 (1), s. 103-118.
 11. S.F. Witt, C.A. Witt, Forecasting tourism demand: A review of empirical research, "International Journal of Forecasting" 1995, nr 11(3), s. 447-475.
 12. C. Lim, Review of International tourism demand models, "Annals of Tourism Research" 1997, nr 24(4), s. 835-849.
 13. C. Ryan Chapter 2, The determinants of demand for tourism, w: Recreational tour-ism: A social science perspective, London, UK: Routledge, London 1991, s. 5-34
 14. G. Li, H. Song, S.F. Witt, Recent developments in econometric modeling and Fore-casting, "Journal of Travel Research" 2005, nr 44, s. 82-99.
 15. S.F. Witt, H. Song, Forecasting future tourism flows, w: S. Medlik, A. Lockwood, Tour-ism and Hospitality in the 21st Century, Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, s. 106-118.
 16. L.W. Turner, S.F. Witt, Factors influencing demand for international tourism: Tourism demand analysis using structural equation modelling, Revisited, Tourism Economics 2001, nr 7, s. 21-38; L.W. Turner, S.F. Witt, Forecasting tourism using univariate and multivariate structural time series models, "Tourism Economics" 2001, nr 7, s. 135-147; N. Kulendran, K.K.F. Wong, Modeling Seasonality in Tourism Forecasting, "Journal of Travel Research" 2001, nr 44, s.163-170.
 17. G. Li, H. Song, S F. Witt, Modeling Tourism Demand: A Dynamic Linear AIDS Approach, "Journal of Travel Research" 2004, nr 43, s. 141-150; G. Li, H. Song, S.F. Witt, Time varying parameter and fixed parameter linear AIDS: An application to tourism demand forecasting," International Journal of Forecasting" 2006, 22, s. 57-71; G. Li, K.F. Wong, H. Song, S.F. Witt, Tourism demand forecasting: A time varying parameter error correction model, "Journal of Travel Research" 2006, nr 45, s. 175-185.
 18. N. Au, R. Law, The application of rough sets to sightseeing expenditures, "Journal of Travel Research" 2000, nr 39, s. 70-77; N. Au, R. Law, Categorical classification of tourism dining, "Annals of Tourism Research" 2002, nr 29, s. 819-833.
 19. H. Song, L. Turner, Tourism demand forecasting, w: International Handbook on the Economics of Tourism, red. L. Dwyer, P. Forsyth, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 20. G.E.P. Box, G.M. Jenkins, Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco 1970.
 21. C. Goh, R. Law, Modeling and forecasting tourism demand for arrivals withstochastic nonstationary seasonality and intervention, "Tourism Management" 2002, nr 23, s. 499-510.
 22. M.P. Clements, D.F. Hendry, Forecasting Economic Time Series, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 17.
 23. G. Li, K.F. Wong, H. Song, S.F. Witt, Tourism demand forecasting: A time varying pa-rameter error correction model, "Journal of Travel Research" 2006, nr 45, s.175-185.
 24. A.S. Deaton, J. Muellbauer, An almost ideal demand system, "American Economic Review" 1980, nr 70, s. 312-326.
 25. S. Hylleberg, R.F. Engle, C.W.J. Granger, B.S. Yoo, Seasonal integration and cointegration, "Journal of Econometrics" 1990, nr 44, s. 215-238.
 26. V. Cho, A comparison of three different approaches to tourist arrival forecasting, "Tourism Management" 2003, nr 24, s. 323-330. Odpowiednio model GA dla Tajwanu przygotował w 2004 roku C.H. Wang. Patrz: C.H. Wang, Predicting tourism demand using fuzzy time series and hybrid grey theory, "Tourism Management" 2004, nr 25, s. 367-374, a dla Chin model GA z elementami VR ANN SARIMA w 2007 roku opracowali K.Y. Chen i C.H. Wang, por. K.Y. Chen, C.H. Wang, Support vector regression with genetic algorithms in forecasting tourism demand, "Tourism Management" 2007, nr 28, s. 215-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu